Nieuwbouw Casterhoven Fase 7

Nieuwbouw Casterhoven
FASE 7

Realisatie woonwijk

het project

Direct aan de zuidkant van het dorp Kesteren is de nieuwe woonwijk Casterhoven in aanbouw. De wijk wordt gebouwd tussen het spoor, de Broekdijk en de Cu-neraweg (provinciale weg). Casterhoven krijgt een ruime opzet met veel groen en water, met brede lanen, singels en hoven. In totaal komen er circa 600 woningen met een grote verscheidenheid in architectuur.

Onze werkzaamheden

 • Opstellen van Voorlopig Ontwerp;
 • Opstellen groenplannen;
 • Rioleringsontwerp;
 • Ramingen;
 • Opstellen Definitief Ontwerp;
 • Opstellen directieraming;
 • Coördinatie nutsbedrijven;
 • Opstellen waterplan;
 • Brugontwerp;
 • Bestek en tekeningen;
 • Aanbestedingsbegeleiding;
 • Directievoering en toezicht.
 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Inmeten centrumgebied – Gemeente Brummen

centrumgebied - gemeente brummen

inmeten

het project

De lokale woningbouwvereniging Veluwonen heeft in Eerbeek een groot sloop/nieuwbouwproject in samenwerking met bouwbedrijf Nikkels. In deze grootschalige nieuwbouw zal het aanzicht van de wijk veranderen. De wens van de gemeente is om de openbare ruimte aan te laten sluiten bij deze nieuwe bebouwing. In het plan worden naast 27 huurwoningen tevens 25 koopwoningen gerealiseerd. Hiermee wordt het karakter van de wijk aangepast.

Onze werkzaamheden

 • Inventarisatie;
 • Definitief ontwerp;
 • Bestek en aanbesteding;
 • Nazorg;
 • Communicatie.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Onderhoud Espelerringweg – Provincie Flevoland

espelerringweg - provincie flevoland

onderhoud

het project

Het wegdek op de provinciale weg N712 (Espelerringweg) tussen hm 15,1 (Zuidermiddenweg) en hm 18,3 (richting N713 Zuidwesterringweg) is aan onderhoud toe. Daarnaast dient de weg te worden voorzien van bermverharding. De Provincie Flevoland beoogd met deze maatregelen onderstaande doelstelling te behalen:

 1. de veiligheid te borgen door toepassen duurzaam veilige oplossing voor de weggebruikers;
 2. de bereikbaarheid te garanderen t.b.v. een goede doorstroming van het verkeer.

 

Onze werkzaamheden

 • Opstellen bestek;
 • Bestektekeningen;
 • V&G-plan Ontwerpfase;
 • Inschrijvingsleidraad;
 • Opstellen Nota van Inlichtingen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Gemeente Waddinxveen – Zeeheldenbuurt

Zeeheldenbuurt - gemeente waddinxveen

Toekomstbestendige leefomgeving

het project

De Zeeheldenbuurt is een buurt gelegen aan de oostkant van de Gouwe en is aangelegd rond de jaren “20. De bebouwing volgt het patroon van woonstraten en is krap van opzet (weinig beschikbare openbare ruimte). De ruimtelijke structuur is divers bestaande uit laagbouw, hoogbouw en bedrijfsbebouwing. In het gebied staan rijwoningen welke met hun lengterichting langs de straat staan met de entree gericht op de straat. Bebouwing sluit direct aan op de bestrating en kent dus geen voortuinen (rooilijn is ook erfgrens) en heeft een besloten karakter. Het parkeren vindt plaats op straat zowel langs, haaks en schuin parkeren.
In opdracht van de gemeente Waddinxveen heeft Projectburo B.V. een inrichtingsplan ontworpen waarmee de uitstraling van de Zeeheldenbuurt voldoet aan de huidige richtlijnen en over circa 15 jaar weer aan vervanging toe zijn.

Om tot dit ontwerp te komen zijn diverse fasen doorlopen, te weten:

 • Probleeminventarisatie;
 • Burgerparticipatie;
 • Ontwerp;
 • Contactvorming.

Onze werkzaamheden

 • Inventarisatie;
 • Stedenbouwkundige aspecten;
 • Voorlopig ontwerp;
 • Definitief ontwerp;
 • Bestek en aanbesteding;
 • Nazorg;
 • Communicatie.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Engineering & Realisatie McDonald’s

Mcdonald's nederland b.v.

engineering & realisatie

het project

In opdracht van McDonald’s Nederland B.V. is Projectburo B.V. bij nieuw– en verbouwprojecten van restaurants als civiel adviseur werkzaam. De ontwerpen van de architect worden door Projectburo B.V. vertaalt naar technische tekeningen en oplossingen. McDonalds werkt met een aantal vaste adviseurs voor ieder specialisme. Vanwege de korte bouwtijd is een op elkaar ingespeeld team benodigd. Projectburo B.V. weet wat de standaard werkwijze, procedure en oplossingen zijn waar McDonald’s Nederland mee werkt.

 

Onze werkzaamheden

 • Geotechnische veldonderzoeken;
 • Milieukundige asfalt en bodemonderzoeken;
 • Asbestinventarisatie en saneringsplan;
 • Landmeetkundige werkzaamheden;
 • Constructieberekeningen;
 • Geotechnische adviezen;
 • Opstellen ontwerp, bestektekeningen en bestekken;
 • Overleg met bevoegd gezag t.b.v. verkrijgen vergunningen;
 • Opstellen geotechnische adviezen i.v.m. slappe bodem;
 • Overeenkomen verleggingen kabels en leidingen;
 • Begeleiding aanbestedingsprocedure;
 • Uitvoeringsbegeleiding;
 • Afstemming omgeving en bevoegd gezag.

 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Quickscan toekomstvisie binnenstad – Kampen

Toekomstvisie binnenstad - kampen

quickscan

het project

De gemeente Kampen streeft naar het behoud van het historisch karakter van Kampen als Hanzestad en daarnaast voert zij een beleid van duurzame locatieontwikkeling. Om hier invulling aan te geven is besloten de gedempte Oude Buitenhaven te herstellen. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven, waarbij het project ‘Koggepoort’ als winnaar is bestempeld. Er is echter meer mogelijk.

Onze werkzaamheden

In opdracht van de firma Mateboer heeft Projectburo B.V. gekeken naar de engineering van de slibsanering in het project “Koggepoort”. Projectburo B.V. is op basis hiervan initiator geweest inzake de planvorming en quickscan naar de haalbaarheid van een integraal project om de Burgel te ontwikkelen tot recreatieve verbindingszone naast de realisatie van het project “Koggepoort”.

 

De quickscan is als beleidsstuk in de Gemeenteraad van Kampen ingebracht. De besluitvorming rond deze quickscan is nog niet bekend.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Boxtelseweg – Vught

boxtelseweg - vught

inrichting

het project

Door de toename van het verkeer zijn er problemen ontstaan op de westelijke parallelweg A2. Tijdens spitstijden en bij files op de A2 is er een flinke toename van gemotoriseerd verkeer op de parallelweg. Bovendien wordt er met grote regelmaat te hard gereden op de parallelweg. Beide punten veroorzaken overlast voor de aanwonenden en het vele fietsverkeer dat van deze weg gebruik maakt.

Onze werkzaamheden

 • Het naverkennen van de bestaande situatie;
 • Het maken van diverse schetsontwerpen met ramingen;
 • Het verwerken van de KLIC-melding;
 • Opstellen van het definitief ontwerp;
 • Het verzorgen van de communicatie en afstemming met alle belanghebbenden;
 • Opstellen van het RAW-bestek;
 • Ondersteuning aanbestedingsprocedure.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Geluidsscherm A2 – Maarssen

a2 - maarssen

plaatsing geluidsscherm

het project

Langs de A2, op grondgebied van de gemeente Maarssen en Breukelen, is een geluidsscherm geplaatst. Het geluidsscherm varieert in hoogte tussen de 5 en 12 meter en is in totaal 4,5 km lang. Het vervangt twee bestaande geluidsschermen: het bekende ‘roestscherm’ en het betonnen scherm op een lage grondwal ter hoogte van de wijk Boomstede in Maarssen.

Onze werkzaamheden

 • Directie uitvoeren op de werkzaamheden gedurende de gehele uitvoering;
 • Toezicht houden op de werkzaamheden gedurende de gehele uitvoering.

Het werk wordt onder kwaliteitsborging uitgevoerd waardoor de taak van de directievoering wordt uitgebreid met het toetsen van zowel producten als processen. 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Herinrichting Michiel de Ruyterweg – Vught

Michiel de ruyterweg - vught

herinrichting

Onze werkzaamheden

 • Onderzoek:
  Klic inventarisatie, na-verkenning GBK en LKI, advisering hergebruik materialen, stroefheidsmetingen, verkennend milieukundig onderzoek, bemalingsadvies, uitgebreid parkeeronderzoek, inventariseren wensen en knelpunten middels buurt enquête.
 • Voorlopig ontwerp:
  Schetsontwerp inrichting, ontwerp riolering, presentatie tekeningen (in 3D) t.b.v. informatieavond, verzorgen presentatie en presenteren informatieavond, opstellen voorlopig ontwerp.
 • Definitief ontwerp:
  Definitief ontwerp: Opstellen definitief ontwerp inrichting, opstellen definitief ontwerp riolering, presenteren tijdens presentatieavond, kostenraming
 • Bestek:
  Opstellen bestekstekeningen, opstellen RAW-bestek, opstellen V&G-plan, directieraming, verzorgen inlichtingen en opstellen nota van inlichtingen, toetsen inschrijvingen en opstellen gunningsadvies, toetsing V&G-plan aannemer.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Toekomstvisie Gemeente Heumen

Gemeente heumen

Toekomstvisie

het project

Momenteel speelt er veel in en om de kern Heumen. De kern telt 1500 inwoners en de gemeente heeft de wens een kleine 300 extra woningen te bouwen. Het aantal inwoners zal aanzienlijk toenemen en het heeft ook gevolgen voor het teruglopende voorzieningenniveau in het dorp. Het is de bedoeling geluidwerende maatregelen te treffen die de overlast van de A73 en de N271 beperken. Daarnaast veroorzaakt sluipverkeer ook veel overlast.

Onze werkzaamheden

 • Procesbegeleiding tussen gemeente en bewoners;
 • Analyse en inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen;
 • Opstellen van ontwikkelingsscenario’s;
 • Een tweetal dorpsbijeenkomsten, waarbij door de bewoners van het dorp in werkgroepen aan de ideevorming van de toekomstvisie van het dorp wordt gewerkt;
 • Het opstellen van de toekomstvisie naar aanleiding van dorpsbijeenkomsten voor het college van B&W van de gemeente Heumen;
 • Dassenonderzoek en –verplaatsing in verband met woningbouw en de geluidwerende voorzieningen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen