CO2 Beleid Projectburo B.V.

Projectburo B.V. is bewust bezig met energiebesparing en het reduceren van de uitstoot van CO2. Om onze inspanningen op het gebied van CO2-reductie transparant te communiceren voldoet Projectburo B.V. aan de eisen van de CO2-prestatieladder. Projectburo B.V. is sinds 2019 gecertificeerd en voldoet aan de eisen die worden gesteld op niveau 3 van de ladder. Voor het bedrijf houdt dit in dat wij inzicht geven in de uitstoot van CO2. Daarnaast zijn maatregelen omschreven om de hierna geformuleerde reductie doelstelling te halen, alle info is openbaar toegankelijk.

Projectburo B.V. gaat het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 reduceren door optimalisatie van logistiek en bedrijfsprocessen. Tevens streven we waar mogelijk naar energiebesparingen en het gebruik van duurzaam opgewekte stroom. Ter optimalisatie streeft Projectburo B.V. tevens naar het CO2 bewust vormgeven van projecten in onze projectportefeuille.

Reductie ambitie Projectburo B.V.:

Een absolute vermindering van 10% CO2-uitstoot in 2023 (4.8 ton) t.o.v. het referentiejaar 2018 (48 ton). De uitstoot wordt berekend met de conversiefactoren uit het handboek CO2-prestatieladder en is conform het GHG Protocol.

De documenten met de verschillende invalshoeken zijn via bovenstaande links te bekijken.