Rotonde Thorbeckelaan – Gouda

Rotonde Thorbeckelaan - gouda

ombouwing

het project

De gemeente Gouda is van plan om de huidige T-kruising Bodegraafsestraatweg-Thorbeckelaan om te bouwen naar een rotonde. Een eerste schetsontwerp hiervan is gemaakt door de gemeentelijke verkeerskundige. Om het plan in te kunnen dienen bij verschillende instanties heeft Projectburo B.V. het idee van deze rotonde uitgewerkt tot een volwaardige tekening op het niveau van een voorontwerp. Het doel van het ontwerp is om offertes aan te vragen bij de diverse Nuts bedrijven.

Onze werkzaamheden

 • Het maken van een situatietekening;
 • Het doen van een KLIC-oriëntatiemelding;
 • Het maken van een voorontwerptekening waaronder:
  • verkeerskundig ontwerp van rotonde inclusief belijning en markering.
 • Inpassing van de rotonde in de bestaande situatie (deels dempen van watergangen en deels opofferen van groenstroken);
 • Aangeven van materialisatie van de toe te passen verhardingsmaterialen;
 • Bovenaanzicht, met maatvoering van alle toevoerende rijbanen, rijstroken en bochtstralen;
 • Dwarsprofiel over de rotonde (waaruit ook het afwateringsprincipe blijkt), schaal 1:100;
 • Het maken van een tekening met daarop de ligging van de kabels en leidingen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Ophoging Heesterbuurt fase 2 – Gouda

heesterbuurt - gouda

ophoging fase 2

het project

De doelstelling van het project is het verhelpen van het achterstallig onderhoud aan de wegen, hoven en groenvoorziening door middel van het ophogen en herinrichten van het gebied. Bij de herinrichting is rekening gehouden met de zorgen en wensen van de bewoners van de Heesterbuurt. 

Onze werkzaamheden

 • Diverse overleggen met bewoners;
 • Opstellen van het ontwerp;
 • Verwerken van het ontwerp tot een bestek met een faseringsplan en diverse ramingen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Flats De Baarzen – Vught

flats "De Baarzen" - vught

uitbouw

het project

Woningstichting “Ons Bezit” heeft samen met de gemeente Vught het plan ontwikkeld voor de uitbouw van drie bestaande flatgebouwen “De Baarzen” met seniorenwoningen. Tegen de kopgevels van de bestaande flats worden zeventig nieuwe appartementen gerealiseerd.

Onze werkzaamheden

 • Opstellen van uitgangspunten voor de civiel-technische kwaliteit van de ontwikkelingslocatie “de Baarzen”;
 • Het uitvoeren van bodemonderzoek en het opstellen van saneringsvarianten;
 • Complete voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Fietsvriendelijke inrichting Snippenlaantje – Vught

Snippenlaantje - vught

fietsvriendelijke inrichting

het project

Het Snippenlaantje is een smalle erftoegangsweg die deel uitmaakt van de hoofdfietsroute tussen Tilburg (Helvoirt) en Vught. De weg is door de aanwezigheid van grote bomen in zeer slechte staat, maar zal na de reconstructie van de rijksweg N65 door veel fietsers worden gebruikt.

Onze werkzaamheden

 • Diverse overleggen met interne en externe overleggroepen;
 • Opstellen van conceptontwerp;
 • Presentatie ontwerp aan bewoners, middels informele  discussieavonden;
 • Opstellen van het definitief ontwerp;
 • Coördinatie grondonderzoek;
 • Opstellen van het RAW-bestek;
 • Ondersteuning aanbestedingsprocedure.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Herinrichting Groenmarkt Marspoortstraat – Zutphen

Groenmarkt & marspoortstraat zutphen

herinrichting

het project

Door ingrepen in infrastructuur en parkeren heeft de IJsselkade een rommelige uitstraling gekregen en levert bovendien onveilige verkeerssituaties op. Om dit te verbeteren heeft de gemeente Zutphen een stedenbouwkundige ambitie gemaakt om de IJsselkade om te toveren tot een langgerekt, stedelijk rivierpark. Om de IJsselkade te laten aansluiten bij de historische binnenstad van Zutphen, zijn ook de Marspoortstraat en de Groenmarkt opgenomen in de plannen.

Onze werkzaamheden

 • Inventarisatie en onderzoeken
  GBKN-LKI, Klic-melding, inmeting, milieukundig bodemonderzoek;
 • Overleggen netbeheerders t.b.v. verleggingen kabels en leidingen;
 • Advisering contractkeuze en inkoop natuursteen;
 • Risicosessie;
 • Opstellen Definitief Ontwerp;
 • Huiskamergesprekken met de omgeving;
 • Afstemming met hulpdiensten;
 • Opstellen Bereikbaarheid-, Leefbaarheid-, Veiligheid- en Communicatieplan (BLVC-plan);
 • Het opstellen van het bestek en tekeningen;
 • Verzorgen van de complete aanbestedingsprocedure;
 • Opstellen ramingen (DO- & directieraming);
 • Overleggen met Opdrachtgever en Stakeholders.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Reconstructie Nieuwstraat – Best

Nieuwstraat best

Reconstructie

het project

De Nieuwstraat in de gemeente Best ligt tussen de wijken Salderes en Hoge Akker. De route is een belangrijk onderdeel van het fietsroutenetwerk en wordt daarnaast gebruikt voor hulpdiensten en als toegangsroute tot het centrum. De complete inrichting is gedateerd en ook de hoofdriolering is aan vervanging toe. Het huidige gemengde rioolstelsel zal in het licht van de Kaderrichtlijn Water worden vervangen door een gescheiden stelsel waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld.

Onze werkzaamheden

 • Diverse overleggen met interne en externe overleggroepen;
 • Opstellen van ontwerpvarianten (conceptontwerpen);
 • Presentatie van het ontwerp aan diverse betrokkenen;
 • Opstellen van het definitief ontwerp en bijbehorend RAW-bestek;
 • Opstellen van een fasering en de uitvoeringsplanning;
 • Begeleiding van de aanbesteding van het project en de inkoop van materialen;
 • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoering.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Verkeersluwe inrichting – Best

Best

Verkeersluwe inrichting

het project

Naar aanleiding van de uitkomsten van een verkeersonderzoek is gekozen voor een verkeersluwe inrichting van de Hoofdstraat en omliggende wegen. Dit betekent dat er wel auto’s kunnen komen, maar dat deze te gast zijn. 

Onze werkzaamheden

 • Raming ten behoeve van kredietaanvraag;
 • Inmeting van de bestaande situatie;
 • Opstellen van het voorlopig ontwerp;
 • Opstellen van het definitief ontwerp;
 • Opstellen van het RAW bestek;
 • Opstellen directiebegroting;
 • Ondersteuning in de aanbestedingsprocedure.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Aanleg Rotonde Ringweg – Best

rotonde ringweg best

aanleg

het project

De Zessprong in Best is een nieuw bedrijventerrein aan de westzijde van het dorp. Vanwege de aard van de aanwezige bedrijven is een betere aansluiting op de rondweg noodzakelijk. Aan de oostzijde van de rondweg is een uitbreidingslocatie waarbij tevens een nieuwe aansluiting gewenst is.

Onze werkzaamheden

 • Aanpassen VO naar DO;
 • Uitwerken van DO naar bestekstekening;
 • Opstellen RAW bestek.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Wegverbreding Noorderringweg – Provincie Flevoland

Noorderringweg Provincie Flevoland

Wegverbreding

het project

​De Noorderringweg wordt verbreed naar 7,30 meter. Daarmee voldoet de weg straks aan de nieuwe provinciale standaard. Om de weg te
kunnen verbreden wordt links en rechts van de huidige weg zo’n 50 centimeter uitgegraven.
Voor de fundering van de verbreding wordt het bestaande asfalt opgebroken en gemengd met grond en een bindmiddel. Op deze manier hoeft het asfalt niet afgevoerd te worden: een duurzame oplossing. Daarna wordt het nieuwe asfalt en de belijning aangebracht.

Onze werkzaamheden

 • Opstellen van Voorlopig Ontwerp;
 • SSK-Raming VO;
 • Opstellen Definitief Ontwerp;
 • SSK-Raming DO;
 • Opstellen Bestekstekeningen;
 • Opstellen RAW bestek
 • Opstellen (SSK) directieraming;
 • Coördinatie nutsbedrijven;
 • Opstellen inschrijvingsleidraad, V&G, Nota van Inlichtingen, Werkbestek
 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Ecologische verbindingszone – Groenlose Slinge

Groenlose Slinge

ecologische verbindingszone

het project

​Het Waterschap Rijn en IJssel realiseert met dit project de laatste fase voor de aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Groenlose Slinge. Dit zijn bovendien maatregelen ter voorkoming van waterschade bovenstrooms langs de Elsbeek en de Meibeek.

Onze werkzaamheden

 • Bijhouden van dagboeken / planning
 • Bepalen en vaststellen van hoeveelheden
 • Bijwonen van stop- en bijwoonmomenten
 • Uitvoeren van overige (kwaliteits)toetsingen
 • Financiële afwikkeling (termijnen, beoordeling meer-/minderwerk
 • Technische Opname t.b.v. de oplevering een proces-verbaal van opneming
 • Toezien op een correcte afwikkeling van restpunten tijdens onderhoudsperiode
 • Controle van te leveren documentatie / opleveringsdossier (o.a. revisietekeningen, certificaten, meldingen
 • Archeologische begeleiding
 • Afstemming met aanwonenden, agrariërs, bedrijven
 • Aanvraag aanvullende vergunningen
 • Afstemming met bevoegd gezag, gemeente Berkelland, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn & IJssel
 • Opstellen presentatietekening voor opening Jan Ribberspad
 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen