NJO Marknesserweg – Marknesse

Marknesserweg

Niet Jaarlijks onderhoud

het project

De Marknesserweg tussen Emmeloord en Marknesse is een drukke weg waarvan wordt verwacht (volgens verkeersmodellen) dat het in de nabije toekomst meer dan 10.000 vervoersbewegingen per dag moet afwikkelen. De provincie Flevoland heeft de ambitie om bij drukke wegen, zoals de Marknesserweg, de verkeersstromen te scheiden. Voor de Marknesserweg betekent dat concreet dat het landbouwverkeer en de overstekende (brom)fietsers moeten worden geweerd.

Onze werkzaamheden

 • Inventarisatie en onderzoekswerkzaamheden;- Uitvoeren topografische inmeting;- KLIC- oriëntatiemelding incl. opstellen conflictenkaart;- Opstellen tekeningen t.b.v. naverkenning GBKN, inmeting bestaande situatie en kabels en leidingen;
 • Advies m.b.t. kwaliteit verhoging door verhogen rijbaanhoogte;
 • Opstellen Voorontwerp, Definitief Ontwerp, Bestektekeningen, Bestek;- Opstellen V&G-plan ontwerpfase;- Opstellen memo werkzaamheden aan de brug;- Bepalen hoeveelheden, opstellen SSK-raming en opstellen RAW-bestek;
 • Bepalen EMVI-criteria en beoordelen inschrijvers;
 • Opstellen aanbestedingsleidraad, Nota van Inlichtingen en Definitieve gunning.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Reconstructie Vogelweg – Almere, Lelystad

Vogelweg

Reconstructie

het project

De Vogelweg, gelegen tussen Almere en Lelystad, voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en daarom is de Provincie Flevoland voornemens om in 2016 groot onderhoud te verrichten aan de Vogelweg tussen de toe- en afrit van de A27 en de kruising met de Reigerweg. Dit onderhoud bestaat met name uit het vervangen van de totale verhardingsconstructie en het reconstrueren van de kruispunten Wulpweg/Gruttoweg en Dodaarsweg/Duikerweg. Na deze werkzaamheden zal de Vogelweg veiliger zijn.

De kruispunten Wulpweg/Gruttoweg en Dodaarsweg/Duikerweg zullen ook veiliger worden. Door de nieuwe inrichting (met verkeersdrempels) zal het verkeer ter plaatse van de kruispunten gemiddeld minder snel rijden dan voorheen.

 

Onze werkzaamheden

 • Opstellen V&G-plan (Veiligheid & Gezondheid) ontwerpfase;
 • Bepalen EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving);
 • Uitwerken van concept DO (Definitief Ontwerp) naar Definitief Ontwerp;
 • Uitwerken van Definitief Ontwerp naar Besteksontwerp;
 • Opstellen RAW-bestek, incl. hoeveelheden bepalen;
 • Actualiseren SSK-raming (Standaard Systematiek voor Kostenramingen);
 • Opstellen directieraming (kostenraming);
 • Opstellen aanbestedingsdocumenten;
 • Opstellen Nota van inlichtingen;
 • Gunning.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op

 
 

Betrokken partijen

Reconstructie Wilhelminadorp – Best

Wilhelminadorp Best

Reconstructie

het project

In het Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Best is aangegeven dat in het Wilhelminadorp sprake is van een achterstand in kwaliteit van de Openbare Ruimte. Een herinrichtingsplan, met grote inzet van o.a. het bewonersoverleg Wilhelminadorp en een dertigtal bewoners vertegenwoordigd in vier werkgroepen, is nader uitgewerkt en in oktober 2007 is een start gemaakt met de reconstructie van het Wilhelminadorp.

Tijdens het voortraject is Projectburo B.V. betrokken geweest bij de overleggen met de bewoners. De wijk was opgedeeld in vier delen, waarbij per deel een aantal bewoners vertegenwoordigd waren in een projectgroep. De bewoners hadden hierin een ruime mate van inspraak en in goed overleg werden op basis van de wensen van de bewoners conceptontwerpen gemaakt. Vervolgens werden deze ontwerpen gepresenteerd aan alle bewoners van de desbetreffende straat. Hierna werden de definitieve uitvoeringstekeningen gemaakt en konden de werkzaamheden worden ingepland bij de aannemers.

Onze werkzaamheden

 • Diverse overleggen met bewonersgroepen;
 • Opstellen van het voorlopig ontwerp;
 • Opstellen van het definitief ontwerp;
 • Opstellen uitvoeringsplanning;
 • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoering.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op

 
 

Betrokken partijen

Herontwikkeling Centrumplan – Best

Centrumplan Best

Herontwikkeling

het project

De gemeente Best is bezig met de renovatie en vernieuwing van het centrum. De openbare ruimte binnen het centrum wordt als eerste aangepakt, de nieuwbouw zal op termijn volgen. De plannen voor de openbare ruimte zijn volledig tot stand gekomen door vele Bestenaren, winkeliers, ondernemers, vastgoedeigenaren, specialisten en bezoekers.

Onze werkzaamheden

 • Onderzoek:
  Inventarisatie wensen en knelpunten, zitting werkgroepen / klankbordgroepen, informatieavond, inkoop gebakken klinkers, natuursteen, fonteinen, meubilair, bomen.
 • Voorlopig ontwerp:
  Klic inventarisatie, uitwerken schetsontwerp inrichting, ontwerp riolering, voorlopig ontwerp.
 • Definitief ontwerp:
  Inrichtingsplan, rioleringsplan, raming
 • Bestek:
  Bestekstekeningen, RAW-bestek, V&G-plan, directieraming, inlichtingen en nota van inlichtingen, toetsen inschrijvingen, opstellen gunningsadvies, toetsing plannen aannemer.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op

 
 

Betrokken partijen

Reconstructie industrieterrein – Best

industrieterrein Heide gemeente Best

Reconstructie

het project

Het industrieterrein Heide in de gemeente Best huisvest een aantal grootschalige bedrijven, Door realisatie van een rotonde op de kruising  wordt de doorstroming op de Ringweg verbeterd. Vanwege het vele vrachtverkeer is ervoor gekozen om de rotonde uit te voeren in betonverharding. Deze oplossing is duurzaam, comfortabel en onderhoudsarm.

 

 

Onze werkzaamheden

 • Complete inventarisatie middels een bureauonderzoek en veldinspectie;
 • Het opstellen van het definitieve ontwerp van:
  -de rotonde (beton) op de kruising van de Ringweg en de Brem;
  -de reconstructie van de Tormentil;
  -het verbreden van het fietspad langs de Brem
 • Het uitwerken van de bestekstekeningen;
  Opstellen RAW-bestek, opstellen V&G-plan, directieraming, verzorgen inlichtingen en opstellen nota van inlichtingen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op

 
 

Betrokken partijen

Van Krimp naar Kans

van krimp naar kans

go back to your roots!

het project

Krimp, oftewel de schaduwkant van groei is de afgelopen tien jaar meer en meer actueel geworden. Door de algehele stagnatie in de economie, en met name de woningmarkt, worden de gevolgen die gelden voor krimpende regio’s versneld en ingrijpend duidelijk. Het vergt een andere samenwerking tussen overheid, burgers, instellingen en marktpartijen dan we van oudsher kennen. Projectburo B.V. heeft zijn visie op de omgang met krimp gebundeld in een boekje, getiteld: ‘T ZIT ‘M IN DE GENEN: De DNA-sleutel voor krimpgebieden.

Krimp is te definiëren als een afnemend aantal inwoners in een bepaald gebied, dat soms gepaard gaat met een afnemend aantal huishoudens. Het wegtrekken van een deel van de beroepsbevolking heeft o.a. tot gevolg dat de afzetmarkt voor bedrijven binnen de regio aanzienlijk verkleint. Met name regionaal en lokaal gebonden bedrijven, waaronder horeca en de middenstand, hebben hier veel last van.

Aan de andere kant ontstaat er door krimp nieuwe ruimte. Van die nieuwe ruimte kan optimaal geprofiteerd worden als de toekomstige invulling ervan bijdraagt aan het versterken van de oorspronkelijke kracht en eigen identiteit van het krimpgebied. Oftewel: GO BACK TO YOUR ROOTS! Met een eigen identiteit creëer je onderscheidend vermogen, wat de economische en sociale kracht van het gebied vergroot.

DNA is de basis van alles wat leeft. Alle mogelijkheden, eigenschappen en talenten van organismen worden bepaald door hun genetische code, hun DNA. Ook gebieden, regio’s hebben een eigen DNA. Door ontwikkelingen in de tijd zijn oude, vaak zeer logische verbindingen, doorbroken of verloren gegaan. Uitbreidingswijken liggen op de verkeerde plek en negeren de oude verbindingen.
Projectburo B.V. erkent de negatieve aspecten van krimp, maar ziet ook nadrukkelijk kansen voor krimp-gebieden. Er ontstaat immers ruimte voor kwaliteit in de vorm van verdunning en vergroening. Projectburo B.V. heeft de overtuiging dat het pakken van kansen direct samenhangt met vier aspecten, namelijk:

 • een positieve en proactieve houding van stakeholders;
 • het durven maken van selectieve keuzen en het durven geven van impulsen;
 • het profiteren van de belangrijkste kwaliteiten van een gebied door impulsen te baseren op de identiteit en behoeften, oftewel het DNA, van een locatie. Een degelijke analyse van de lokale identiteit, kwaliteiten en behoeften is daartoe onontbeerlijk;
 • ruimte bieden aan de maatschappij om tot oplossingen te komen.

 

Wilt u meer weten of het boekje ’T ZIT ‘M IN DE GENEN ontvangen? Neem dan contact op met Projectburo B.V.

Onze werkzaamheden

De afgelopen decennia van de Nederlandse ruimtelijke ordening kenmerken zich door groei, met de daarmee gepaard gaande economische voordelen, maar ook bedreigingen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en identiteit. Krimp biedt kansen om met de vrijkomende ruimte de verloren gegane kwaliteit terug te brengen in de vorm van verdunning, vergroening en innovatie.

Projectburo B.V. is van mening dat optimaal van de nieuwe ruimte kan worden geprofiteerd door met de toekomstige invulling bij te dragen aan het versterken van de oorspronkelijke kracht van de eigen identiteit van het krimpgebied. Go back to your Roots!

 

Met voorliggende brochure informeren wij u graag over onze visie op de omgang met krimp. Het effect van krimp op het gebied van wonen in al zijn facetten staat hierbij centraal. Wij geven mogelijke oplossingen op het gebied van transformatie en verrijking van gebieden, wijken en woonstraten op economische, sociaal, ecologisch, energetisch en esthetisch vlak.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen