Nieuwbouw woonwijk Casterhoven – Kesteren

Nieuwbouw Casterhoven

Realisatie woonwijk

het project

Direct aan de zuidkant van het dorp Kesteren is de nieuwe woonwijk Casterhoven in aanbouw. De wijk wordt gebouwd tussen het spoor, de Broekdijk en de Cu-neraweg (provinciale weg). Casterhoven krijgt een ruime opzet met veel groen en water, met brede lanen, singels en hoven. In totaal komen er circa 600 woningen met een grote verscheidenheid in architectuur.

Onze werkzaamheden

 • Opstellen van Voorlopig Ontwerp;
 • Opstellen groenplannen;
 • Rioleringsontwerp;
 • Ramingen;
 • Opstellen Definitief Ontwerp;
 • Opstellen directieraming;
 • Coördinatie nutsbedrijven;
 • Opstellen waterplan;
 • Brugontwerp;
 • Bestek en tekeningen;
 • Aanbestedingsbegeleiding;
 • Directievoering en toezicht.
 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Containerterminal bedrijventerrein Medel – Tiel

container-terminal bedrijventerrein medel tiel

het project

Op het bedrijventerrein Medel, ten noorden van Tiel, wordt aan het Amsterdam-Rijnkanaal een containerterminal gebouwd, waar jaarlijks tienduizenden containers gelost en geladen gaan worden. Projectburo B.V. verzorgt voor haar opdrachtgever de volledige engineering, het vergunningen traject en de uitvoeringsbegeleiding.

Onze werkzaamheden

 • De volledige engineering;
 • Project- en procesmanagement: o.a. vergunningentraject en uitvoeringsbegeleiding;
 • 3D visualisatie.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Stedenbouwkundig plan – Heumen Noord en West

heumen noord en west

stedenbouwkundig plan

het project

Grounds en Projectburo B.V. hebben de integrale toekomstvisie voor de gemeente Heumen opgesteld. Eén van de projecten die voortvloeit uit deze visie is de realisatie van 300 woningen ten noordwesten van de kern Heumen.

Onze werkzaamheden

 • Procesbegeleiding: Grounds landschap en stedenbouw;
 • Draagvlak bewoners: Grounds landschap en stedenbouw;
 • Stedenbouwkundig ontwerp: Grounds landschap en stedenbouw;
 • Procesmanagement: Projectburo B.V.;
 • Civieltechnische uitwerking: Projectburo B.V.;
 • Verkeerskundig plan: Projectburo B.V.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Asfaltonderhoud & Reconstructie – Vught

vught

asfaltonderhoud & reconstructies

het project

Voor een tiental wegen in het buitengebied van de gemeente Vught waren onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk voor de asfaltwegen. Tevens wenste de gemeente op een aantal wegen reconstructies uit te voeren om de verkeerssituatie te optimaliseren.

Onze werkzaamheden

 • Onderzoek:
  Onderzoek, inventarisatie bestaande situatie en visuele asfaltinspectie en rapportage, aanvragen watervergunning.
 • Voorlopig ontwerp:
  Opstellen VO t.b.v. de reconstructie werkzaamheden.
  Opstellen VO t.b.v. onderhoudswerkzaamheden asfalt.
  Opstellen DO en raming t.b.v. onderhoudswerkzaamheden asfalt.
 • Definitief ontwerp:
  Opstellen DO en raming t.b.v. de reconstructie werkzaamheden.
 • Bestek:
  Opstellen bestektekeningen, opstellen RAW-bestek, opstellen OMOP bestek, opstellen V&G-plan, directieraming, verzorgen inlichtingen en opstellen nota van inlichtingen, toetsen inschrijvingen en opstellen gunningsadvies, toetsing V&G-plan aannemer.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Oude IJssel – Doesburg tot Gendringen

Oude ijssel doesburg tot gendringen

landherinrichting

het project

Na inrichting voldoet het watersysteem aan de kaders gesteld in EVZ model Winde en Rietzanger. Een aantal terreinen gelegen direct grenzend aan de Oude IJssel zijn heringericht met omvorming van landbouwkundig gebruik naar natuur, in combinatie met waterberging. 

Onze werkzaamheden

 • Onderzoek:
  Onderzoek, inventarisatie bestaande situatie en visuele asfaltinspectie en rapportage, aanvragen watervergunning.
 • Voorlopig ontwerp:
  Opstellen VO t.b.v. de reconstructie werkzaamheden.
  Opstellen VO t.b.v. onderhoudswerkzaamheden asfalt.
 • Definitief ontwerp:
  Opstellen DO en raming t.b.v. de reconstructie werkzaamheden.
  Opstellen DO en raming t.b.v. onderhoudswerkzaamheden asfalt.
 • Bestek:
  Opstellen bestekstekeningen, opstellen RAW-bestek, opstellen OMOP bestek, opstellen V&G-plan, directieraming, verzorgen inlichtingen en opstellen nota van inlichtingen, toetsen inschrijvingen en opstellen gunningsadvies, toetsing V&G-plan aannemer.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Eindhovenseweg – Zuid Best

Eindhovenseweg-zuid best

e,c&m reconstructie

het project

Aanleiding voor de reconstructie is de slechte conditie van de weg en het niet berekend zijn op de toekomstige verkeersintensiteit. Op verzoek van de gemeente Eindhoven is ook het deel van de weg op haar grondgebied meegenomen.

Onze werkzaamheden

 • Opstellen contractdocumenten (UAV-GC) bestaande uit o.a. basisovereenkomst, vraagspecificatie, annexen en inschrijvingsleidraad;
 • Begeleiden aanbestedingsprocedure;
 • Vervolgtraject: Systeemgerichte contractbeheersing.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Kaderrichtlijn Water (KRW)

kaderrichtlijn water (krw)

het project

Waterbeheer is de overheidszorg gericht op voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Daarnaast de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en gericht op functievervulling door afzonderlijke watersystemen. Een watersysteem is een samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaters met bijbehorende waterkeringen, technische infrastructuur en grondwateren.

Onze werkzaamheden

 • Beleidsmatige ondersteuning bij de vorming van een waterplan;
 • Procesmatige ondersteuning bij de uitvoering van mogelijke (kunst)waterwerken, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie voortkomend uit strategische waterplannen, het uitgebreide rioleringsplan of bestemmingsplannen;
 • Ontwikkelen en begeleiden van (technische) projecten waarbij afkoppelen, waterberging en functiestapeling worden geïntegreerd. Wij beheersen de gehele keten van bodemonderzoeken, bestek- en tekenwerk tot en met het procesmanagement.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

NJO Nagelerweg – Provincie Flevoland

Nagelerweg - Provincie flevoland

Niet jaarlijks onderhoud

het project

Uit onderzoek van de Provincie Flevoland is gebleken dat de kwaliteit van de verharding op de Provinciale weg, tussen De Klamp in Nagele en de bebouwde kom grens van Emmeloord, in 2016 onder het niveau “matig” terecht komt. Tevens blijkt uit een visuele inspectie dat de veiligheid en beschikbaarheid in geding komt op het viaduct (kunstwerk van RWS) over de Rijksweg A6. Deze bevindingen zijn voor de Provincie de aanleiding om niet jaarlijks onderhoud aan dit traject van de N716 uit te laten voeren.

Onze werkzaamheden

 • Analyseren van de bestaande situatie;
 • Risicoanalyse;
 • 3d terreinmeting;
 • Opstellen van Voorlopig Ontwerp;
 • Opmaken SSK-ramingen;
 • Opstellen presentatietekeningen;
 • Houden informatieavond;
 • Opstellen van Definitief Ontwerp;
 • Opstellen van bestekstekeningen;
 • Opstellen van het bestek, inclusief bijlagen;
 • Opstellen EMVI criteria;
 • Opstellen van de directieraming;
 • Aanbestedingsbegeleiding (Niet openbare procedure met voorselectie).

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Reconstructie Reijerskoop te Boskoop – Gemeente Alphen aan den Rijn

reijerskoop te boskoop - gemeente alphen aan den rijn

reconstructie

het project

De Reijerskoop bevindt zich in Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn). Aan deze weg bevinden zich enerzijds woningen en anderzijds kwekerijen en gerelateerde bedrijven die over, een parallel aan de weg lopende, watergang zijn ontsloten. De bestaande groenstructuur, bestaande uit Japanse notenbomen, zijn een uniek kenmerk van de Reijerskoop en dient daarom behouden te blijven. Het 2e doel is het vrachtwagenluw maken van de Rijerskoop. 

Onze werkzaamheden

 • Analyseren van de bestaande situatie;
 • Opstellen van bestekstekeningen;
 • Opstellen presentatietekeningen;
 • Opstellen van een uitgebreid bemalingsadvies;
 • Opstellen van het bestek, inclusief bijlagen;
 • Opstellen van de directieraming;
 • Aanbestedingsbegeleiding.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Ontwikkeling Keizershoeve 2 – Ewijk

Keizershoeve 2 Ewijk

Ontwikkeling

het project

De stedenbouwkundige en landschappelijke structuur, die op hoofdlijnen is vastgelegd in het Masterplan Ewijk, is uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp. Keizershoeve II wordt ontwikkeld in de vorm van een nieuw lint, waaraan buurtjes liggen die ieder een eigen identiteit hebben. De onderscheiden buurtjes liggen min of meer los in het landschap en hebben een eigen beeldkwaliteit, die is vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp is als uitgangspunt gebruikt voor de bestemmingsplanprocedure.

Onze werkzaamheden

 • Opstellen Stedenbouwkundig plan en Inrichtingsplan;
 • Opstellen Bestemmingsplan wijziging incl. procedure;
 • Uitvoeren diverse onderzoeken en metingen;
 • Opstellen presentatietekeningen, VO, DO, bestekstekeningen, bestek, SSK-ramingen;
 • Verkrijgen vergunningen;
 • Begeleiding aanbestedingsprocedure conform ARW2012.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen