kaderrichtlijn water (krw)

het project

Waterbeheer is de overheidszorg gericht op voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste. Daarnaast de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en gericht op functievervulling door afzonderlijke watersystemen. Een watersysteem is een samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaters met bijbehorende waterkeringen, technische infrastructuur en grondwateren.

Onze werkzaamheden

  • Beleidsmatige ondersteuning bij de vorming van een waterplan;
  • Procesmatige ondersteuning bij de uitvoering van mogelijke (kunst)waterwerken, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie voortkomend uit strategische waterplannen, het uitgebreide rioleringsplan of bestemmingsplannen;
  • Ontwikkelen en begeleiden van (technische) projecten waarbij afkoppelen, waterberging en functiestapeling worden geïntegreerd. Wij beheersen de gehele keten van bodemonderzoeken, bestek- en tekenwerk tot en met het procesmanagement.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen