Nieuwbouw Casterhoven Fase 7

Nieuwbouw Casterhoven
FASE 7

Realisatie woonwijk

het project

Direct aan de zuidkant van het dorp Kesteren is de nieuwe woonwijk Casterhoven in aanbouw. De wijk wordt gebouwd tussen het spoor, de Broekdijk en de Cu-neraweg (provinciale weg). Casterhoven krijgt een ruime opzet met veel groen en water, met brede lanen, singels en hoven. In totaal komen er circa 600 woningen met een grote verscheidenheid in architectuur.

Onze werkzaamheden

 • Opstellen van Voorlopig Ontwerp;
 • Opstellen groenplannen;
 • Rioleringsontwerp;
 • Ramingen;
 • Opstellen Definitief Ontwerp;
 • Opstellen directieraming;
 • Coördinatie nutsbedrijven;
 • Opstellen waterplan;
 • Brugontwerp;
 • Bestek en tekeningen;
 • Aanbestedingsbegeleiding;
 • Directievoering en toezicht.
 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Quickscan toekomstvisie binnenstad – Kampen

Toekomstvisie binnenstad - kampen

quickscan

het project

De gemeente Kampen streeft naar het behoud van het historisch karakter van Kampen als Hanzestad en daarnaast voert zij een beleid van duurzame locatieontwikkeling. Om hier invulling aan te geven is besloten de gedempte Oude Buitenhaven te herstellen. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven, waarbij het project ‘Koggepoort’ als winnaar is bestempeld. Er is echter meer mogelijk.

Onze werkzaamheden

In opdracht van de firma Mateboer heeft Projectburo B.V. gekeken naar de engineering van de slibsanering in het project “Koggepoort”. Projectburo B.V. is op basis hiervan initiator geweest inzake de planvorming en quickscan naar de haalbaarheid van een integraal project om de Burgel te ontwikkelen tot recreatieve verbindingszone naast de realisatie van het project “Koggepoort”.

 

De quickscan is als beleidsstuk in de Gemeenteraad van Kampen ingebracht. De besluitvorming rond deze quickscan is nog niet bekend.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Toekomstvisie Gemeente Heumen

Gemeente heumen

Toekomstvisie

het project

Momenteel speelt er veel in en om de kern Heumen. De kern telt 1500 inwoners en de gemeente heeft de wens een kleine 300 extra woningen te bouwen. Het aantal inwoners zal aanzienlijk toenemen en het heeft ook gevolgen voor het teruglopende voorzieningenniveau in het dorp. Het is de bedoeling geluidwerende maatregelen te treffen die de overlast van de A73 en de N271 beperken. Daarnaast veroorzaakt sluipverkeer ook veel overlast.

Onze werkzaamheden

 • Procesbegeleiding tussen gemeente en bewoners;
 • Analyse en inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen;
 • Opstellen van ontwikkelingsscenario’s;
 • Een tweetal dorpsbijeenkomsten, waarbij door de bewoners van het dorp in werkgroepen aan de ideevorming van de toekomstvisie van het dorp wordt gewerkt;
 • Het opstellen van de toekomstvisie naar aanleiding van dorpsbijeenkomsten voor het college van B&W van de gemeente Heumen;
 • Dassenonderzoek en –verplaatsing in verband met woningbouw en de geluidwerende voorzieningen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Revitalisering winkelcentrum Bloemendaal – Gouda

winkelcentrum bloemendaal - gouda

revitalisering

het project

Wijkwinkelcentrum Bloemendaal is een compact winkelcentrum in Gouda, gelegen ten noorden van het centrum in de wijk Bloemendaal. Zowel de introverte uitstraling van het winkelcentrum, de beperkte omvang van enkele (sub)trekkers, de openbare ruimte en het exterieur zijn sterk gedateerd. Projectburo B.V. zal ondersteuning bieden bij de kwaliteitsslag met de herstructurering.

Onze werkzaamheden

 • Partner in het bouwteam (samenstelling uit alle betrokken partijen);
 • Engineering van alle civieltechnische werkzaamheden:
  • Opstellen van het voorlopig ontwerp op basis van het programma van eisen, het beeldkwaliteitsplan en diverse andere onderbouwende stukken;
  • Opstellen van het definitief ontwerp;
  • Opstellen van het RAW-bestek.
 • Vergunningen aanvragen op basis van de verrichte groeninventarisatie en overleggen met bevoegd gezag waaronder het hoogheemraadschap (voor de keurvergunning).

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Flats De Baarzen – Vught

flats "De Baarzen" - vught

uitbouw

het project

Woningstichting “Ons Bezit” heeft samen met de gemeente Vught het plan ontwikkeld voor de uitbouw van drie bestaande flatgebouwen “De Baarzen” met seniorenwoningen. Tegen de kopgevels van de bestaande flats worden zeventig nieuwe appartementen gerealiseerd.

Onze werkzaamheden

 • Opstellen van uitgangspunten voor de civiel-technische kwaliteit van de ontwikkelingslocatie “de Baarzen”;
 • Het uitvoeren van bodemonderzoek en het opstellen van saneringsvarianten;
 • Complete voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Herinrichting Groenmarkt Marspoortstraat – Zutphen

Groenmarkt & marspoortstraat zutphen

herinrichting

het project

Door ingrepen in infrastructuur en parkeren heeft de IJsselkade een rommelige uitstraling gekregen en levert bovendien onveilige verkeerssituaties op. Om dit te verbeteren heeft de gemeente Zutphen een stedenbouwkundige ambitie gemaakt om de IJsselkade om te toveren tot een langgerekt, stedelijk rivierpark. Om de IJsselkade te laten aansluiten bij de historische binnenstad van Zutphen, zijn ook de Marspoortstraat en de Groenmarkt opgenomen in de plannen.

Onze werkzaamheden

 • Inventarisatie en onderzoeken
  GBKN-LKI, Klic-melding, inmeting, milieukundig bodemonderzoek;
 • Overleggen netbeheerders t.b.v. verleggingen kabels en leidingen;
 • Advisering contractkeuze en inkoop natuursteen;
 • Risicosessie;
 • Opstellen Definitief Ontwerp;
 • Huiskamergesprekken met de omgeving;
 • Afstemming met hulpdiensten;
 • Opstellen Bereikbaarheid-, Leefbaarheid-, Veiligheid- en Communicatieplan (BLVC-plan);
 • Het opstellen van het bestek en tekeningen;
 • Verzorgen van de complete aanbestedingsprocedure;
 • Opstellen ramingen (DO- & directieraming);
 • Overleggen met Opdrachtgever en Stakeholders.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Ecologische verbindingszone – Groenlose Slinge

Groenlose Slinge

ecologische verbindingszone

het project

​Het Waterschap Rijn en IJssel realiseert met dit project de laatste fase voor de aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Groenlose Slinge. Dit zijn bovendien maatregelen ter voorkoming van waterschade bovenstrooms langs de Elsbeek en de Meibeek.

Onze werkzaamheden

 • Bijhouden van dagboeken / planning
 • Bepalen en vaststellen van hoeveelheden
 • Bijwonen van stop- en bijwoonmomenten
 • Uitvoeren van overige (kwaliteits)toetsingen
 • Financiële afwikkeling (termijnen, beoordeling meer-/minderwerk
 • Technische Opname t.b.v. de oplevering een proces-verbaal van opneming
 • Toezien op een correcte afwikkeling van restpunten tijdens onderhoudsperiode
 • Controle van te leveren documentatie / opleveringsdossier (o.a. revisietekeningen, certificaten, meldingen
 • Archeologische begeleiding
 • Afstemming met aanwonenden, agrariërs, bedrijven
 • Aanvraag aanvullende vergunningen
 • Afstemming met bevoegd gezag, gemeente Berkelland, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn & IJssel
 • Opstellen presentatietekening voor opening Jan Ribberspad
 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Nieuwbouw woonwijk Casterhoven – Kesteren

Nieuwbouw Casterhoven

Realisatie woonwijk

het project

Direct aan de zuidkant van het dorp Kesteren is de nieuwe woonwijk Casterhoven in aanbouw. De wijk wordt gebouwd tussen het spoor, de Broekdijk en de Cu-neraweg (provinciale weg). Casterhoven krijgt een ruime opzet met veel groen en water, met brede lanen, singels en hoven. In totaal komen er circa 600 woningen met een grote verscheidenheid in architectuur.

Onze werkzaamheden

 • Opstellen van Voorlopig Ontwerp;
 • Opstellen groenplannen;
 • Rioleringsontwerp;
 • Ramingen;
 • Opstellen Definitief Ontwerp;
 • Opstellen directieraming;
 • Coördinatie nutsbedrijven;
 • Opstellen waterplan;
 • Brugontwerp;
 • Bestek en tekeningen;
 • Aanbestedingsbegeleiding;
 • Directievoering en toezicht.
 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Stedenbouwkundig plan – Heumen Noord en West

heumen noord en west

stedenbouwkundig plan

het project

Grounds en Projectburo B.V. hebben de integrale toekomstvisie voor de gemeente Heumen opgesteld. Eén van de projecten die voortvloeit uit deze visie is de realisatie van 300 woningen ten noordwesten van de kern Heumen.

Onze werkzaamheden

 • Procesbegeleiding: Grounds landschap en stedenbouw;
 • Draagvlak bewoners: Grounds landschap en stedenbouw;
 • Stedenbouwkundig ontwerp: Grounds landschap en stedenbouw;
 • Procesmanagement: Projectburo B.V.;
 • Civieltechnische uitwerking: Projectburo B.V.;
 • Verkeerskundig plan: Projectburo B.V.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Herontwikkeling Centrumplan – Best

Centrumplan Best

Herontwikkeling

het project

De gemeente Best is bezig met de renovatie en vernieuwing van het centrum. De openbare ruimte binnen het centrum wordt als eerste aangepakt, de nieuwbouw zal op termijn volgen. De plannen voor de openbare ruimte zijn volledig tot stand gekomen door vele Bestenaren, winkeliers, ondernemers, vastgoedeigenaren, specialisten en bezoekers.

Onze werkzaamheden

 • Onderzoek:
  Inventarisatie wensen en knelpunten, zitting werkgroepen / klankbordgroepen, informatieavond, inkoop gebakken klinkers, natuursteen, fonteinen, meubilair, bomen.
 • Voorlopig ontwerp:
  Klic inventarisatie, uitwerken schetsontwerp inrichting, ontwerp riolering, voorlopig ontwerp.
 • Definitief ontwerp:
  Inrichtingsplan, rioleringsplan, raming
 • Bestek:
  Bestekstekeningen, RAW-bestek, V&G-plan, directieraming, inlichtingen en nota van inlichtingen, toetsen inschrijvingen, opstellen gunningsadvies, toetsing plannen aannemer.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op

 
 

Betrokken partijen