Nieuwbouw Casterhoven Fase 7

Nieuwbouw Casterhoven
FASE 7

Realisatie woonwijk

het project

Direct aan de zuidkant van het dorp Kesteren is de nieuwe woonwijk Casterhoven in aanbouw. De wijk wordt gebouwd tussen het spoor, de Broekdijk en de Cu-neraweg (provinciale weg). Casterhoven krijgt een ruime opzet met veel groen en water, met brede lanen, singels en hoven. In totaal komen er circa 600 woningen met een grote verscheidenheid in architectuur.

Onze werkzaamheden

 • Opstellen van Voorlopig Ontwerp;
 • Opstellen groenplannen;
 • Rioleringsontwerp;
 • Ramingen;
 • Opstellen Definitief Ontwerp;
 • Opstellen directieraming;
 • Coördinatie nutsbedrijven;
 • Opstellen waterplan;
 • Brugontwerp;
 • Bestek en tekeningen;
 • Aanbestedingsbegeleiding;
 • Directievoering en toezicht.
 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Ophoging Heesterbuurt fase 2 – Gouda

heesterbuurt - gouda

ophoging fase 2

het project

De doelstelling van het project is het verhelpen van het achterstallig onderhoud aan de wegen, hoven en groenvoorziening door middel van het ophogen en herinrichten van het gebied. Bij de herinrichting is rekening gehouden met de zorgen en wensen van de bewoners van de Heesterbuurt. 

Onze werkzaamheden

 • Diverse overleggen met bewoners;
 • Opstellen van het ontwerp;
 • Verwerken van het ontwerp tot een bestek met een faseringsplan en diverse ramingen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Vispassages – Baakse Beek

Aanleg 5 vispassages Baakse Beek

Vispassage

het project

In 2015 zijn vijf stuwen in de benedenloop van de Baakse Beek vispasseerbaar gemaakt. Het betreft stuw Hackfort, verdeelwerk, stuw Eiler, stuw Hilge en stuw Zutphen-Emmerikseweg.

Deze vispassages hebben zowel gunstige effecten op de verbetering van de vispasseerbaarheid als de verbetering van de ecologische omstandigheden.

Onze werkzaamheden

 • Terreininventarisatie;
 • Inmeten van de locaties middels DTM;
 • Opstellen van het voorlopig ontwerp;
 • Opstellen van het definitief ontwerp;
 • Opstellen bestekstekeningen;
 • Opstellen RAW-bestek;
 • Aanvragen vergunningen;
 • Verzorgen van de aanbestedingsprocedure;
 • Directievoering;
 • Dagelijks toezicht.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Ecologische verbindingszone – Groenlose Slinge

Groenlose Slinge

ecologische verbindingszone

het project

​Het Waterschap Rijn en IJssel realiseert met dit project de laatste fase voor de aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Groenlose Slinge. Dit zijn bovendien maatregelen ter voorkoming van waterschade bovenstrooms langs de Elsbeek en de Meibeek.

Onze werkzaamheden

 • Bijhouden van dagboeken / planning
 • Bepalen en vaststellen van hoeveelheden
 • Bijwonen van stop- en bijwoonmomenten
 • Uitvoeren van overige (kwaliteits)toetsingen
 • Financiële afwikkeling (termijnen, beoordeling meer-/minderwerk
 • Technische Opname t.b.v. de oplevering een proces-verbaal van opneming
 • Toezien op een correcte afwikkeling van restpunten tijdens onderhoudsperiode
 • Controle van te leveren documentatie / opleveringsdossier (o.a. revisietekeningen, certificaten, meldingen
 • Archeologische begeleiding
 • Afstemming met aanwonenden, agrariërs, bedrijven
 • Aanvraag aanvullende vergunningen
 • Afstemming met bevoegd gezag, gemeente Berkelland, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn & IJssel
 • Opstellen presentatietekening voor opening Jan Ribberspad
 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Nieuwbouw woonwijk Casterhoven – Kesteren

Nieuwbouw Casterhoven

Realisatie woonwijk

het project

Direct aan de zuidkant van het dorp Kesteren is de nieuwe woonwijk Casterhoven in aanbouw. De wijk wordt gebouwd tussen het spoor, de Broekdijk en de Cu-neraweg (provinciale weg). Casterhoven krijgt een ruime opzet met veel groen en water, met brede lanen, singels en hoven. In totaal komen er circa 600 woningen met een grote verscheidenheid in architectuur.

Onze werkzaamheden

 • Opstellen van Voorlopig Ontwerp;
 • Opstellen groenplannen;
 • Rioleringsontwerp;
 • Ramingen;
 • Opstellen Definitief Ontwerp;
 • Opstellen directieraming;
 • Coördinatie nutsbedrijven;
 • Opstellen waterplan;
 • Brugontwerp;
 • Bestek en tekeningen;
 • Aanbestedingsbegeleiding;
 • Directievoering en toezicht.
 

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Containerterminal bedrijventerrein Medel – Tiel

container-terminal bedrijventerrein medel tiel

het project

Op het bedrijventerrein Medel, ten noorden van Tiel, wordt aan het Amsterdam-Rijnkanaal een containerterminal gebouwd, waar jaarlijks tienduizenden containers gelost en geladen gaan worden. Projectburo B.V. verzorgt voor haar opdrachtgever de volledige engineering, het vergunningen traject en de uitvoeringsbegeleiding.

Onze werkzaamheden

 • De volledige engineering;
 • Project- en procesmanagement: o.a. vergunningentraject en uitvoeringsbegeleiding;
 • 3D visualisatie.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op.

 
 

Betrokken partijen

Herontwikkeling Centrumplan – Best

Centrumplan Best

Herontwikkeling

het project

De gemeente Best is bezig met de renovatie en vernieuwing van het centrum. De openbare ruimte binnen het centrum wordt als eerste aangepakt, de nieuwbouw zal op termijn volgen. De plannen voor de openbare ruimte zijn volledig tot stand gekomen door vele Bestenaren, winkeliers, ondernemers, vastgoedeigenaren, specialisten en bezoekers.

Onze werkzaamheden

 • Onderzoek:
  Inventarisatie wensen en knelpunten, zitting werkgroepen / klankbordgroepen, informatieavond, inkoop gebakken klinkers, natuursteen, fonteinen, meubilair, bomen.
 • Voorlopig ontwerp:
  Klic inventarisatie, uitwerken schetsontwerp inrichting, ontwerp riolering, voorlopig ontwerp.
 • Definitief ontwerp:
  Inrichtingsplan, rioleringsplan, raming
 • Bestek:
  Bestekstekeningen, RAW-bestek, V&G-plan, directieraming, inlichtingen en nota van inlichtingen, toetsen inschrijvingen, opstellen gunningsadvies, toetsing plannen aannemer.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op

 
 

Betrokken partijen

Reconstructie industrieterrein – Best

industrieterrein Heide gemeente Best

Reconstructie

het project

Het industrieterrein Heide in de gemeente Best huisvest een aantal grootschalige bedrijven, Door realisatie van een rotonde op de kruising  wordt de doorstroming op de Ringweg verbeterd. Vanwege het vele vrachtverkeer is ervoor gekozen om de rotonde uit te voeren in betonverharding. Deze oplossing is duurzaam, comfortabel en onderhoudsarm.

 

 

Onze werkzaamheden

 • Complete inventarisatie middels een bureauonderzoek en veldinspectie;
 • Het opstellen van het definitieve ontwerp van:
  -de rotonde (beton) op de kruising van de Ringweg en de Brem;
  -de reconstructie van de Tormentil;
  -het verbreden van het fietspad langs de Brem
 • Het uitwerken van de bestekstekeningen;
  Opstellen RAW-bestek, opstellen V&G-plan, directieraming, verzorgen inlichtingen en opstellen nota van inlichtingen.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op

 
 

Betrokken partijen