De definitiefase doorlopen en het contract opstellen.
Projectburo B.V. maakt voor u een complete inventarisatie van de eisen, wensen en verwachtingen die door betrokken partijen aan een projectresultaat gesteld worden. Projectburo B.V. heeft daarin oog voor de verschillende, soms  afwijkende belangen, denkt mee en bemiddelt hierin om te komen tot een breed gedragen oplossing. Hierdoor worden financiële consequenties voorkomen of beperkt en de relatie met betrokkenen intact gehouden.

De resultaten van deze integrale analyses worden vertaald naar de contractdocumenten waarmee een marktpartij gecontracteerd kan worden voor de realisatie van uw project.

Wat kunt u hierin verwachten van Projectburo B.V.?

  1. Vaststellen van de Projectscope: Projectplan en Programma van Eisen;
  2. Uitvoeren van een Actorenanalyse: het in beeld brengen van alle partijen die betrokken zijn en invloed hebben op het project;
  3. Inventariseren huidige situatie; verzamelen van de benodigde gegevens (onderzoeksrapporten, metingen). Deze worden gecheckt op juistheid en actualiteit;
  4. Opstellen SWOT-analyse: inventarisatie van de sterktes en zwaktes van de interne organisatie maar ook de kansen en bedreigingen in de markt en de omgeving;
  5. Opstellen Plan van Eisen: deze inventarisatie omvat o.a. de functionele en operationele eisen, de ontwerpbeperkingen en de context waarin het project uitgevoerd moet worden. Hierna stellen wij een budgetraming (SSK-raming) op zodat dit afgezet kan worden tegen het werkelijk te besteden budget;
  6. Opstellen Risicoanalyse: hierin worden de risico’s die het projectresultaat in gevaar kunnen brengen geïdentificeerd en beoordeeld. Projectburo B.V. gebruikt hiervoor de RISMAN-tabel;
  7. Bepalen van de Aanbestedingsstrategie: hierin worden de contractvorm en de wijze van aanbesteden bepaald en alle kansen en risico’s bij de verschillende oplossingsvarianten geïnventariseerd;
  8. Vastleggen van Beheersaspecten: het project wordt t.a.v. de deelgebieden Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit gespecificeerd;
  9. Opstellen Plan van Aanpak: hierin wordt de strategie en opdeling van het project vastgelegd.

Projectburo B.V. neemt u alle organisatorische, coördinerende en communicatieve taken uit handen die nodig zijn om tot een inhoudelijk, juridisch en operationeel kwalitatief goed contract te komen. Projectburo B.V. kan, behalve op het gebied van expertise in de civiele techniek, ook op het gebeid van procesmanagement het verschil maken. Hierdoor kunnen wij effectief:

– inventariseren en documenteren;
– bijeenkomsten en overleggen organiseren;
– de betrokken partijen verbinden;
– duidelijk communiceren;
– de voortgang bewaken en indien nodig bijsturen;
– voor u het beste resultaat neerzetten.

Projectburo B.V. is uw partner in civiele techniek!
Of er nu gekozen wordt voor een traditioneel contract of een geïntegreerd contract, Projectburo B.V. kan u ondersteunen bij het opstellen van alle soorten contracten, alsmede alle ontwerpwerkzaamheden.
Wij zullen u ontzorgen en adviseren op weg naar het gewenste eindresultaat.

Het contract gaat altijd gepaard met een ontwerp en inrichting van het te realiseren project.

Projectburo B.V. heeft zeer veel kennis en ervaring op het gebied van (weg)ontwerp en inrichting voor zowel projecten buiten de bebouwde kom als binnen de bebouwde kom. Als integrale kennispartner zorgen wij ervoor dat ontwerp en inrichting gekoppeld wordt aan verkeersadvies en verkeerstechniek.

Vaak vindt tijdens de ontwerpfase afstemming plaats met andere disciplines met betrekking tot de ruimtelijke ordening en verkeerstechniek. Binnen het verkeerskundig ontwerp worden de uit het verkeersonderzoek verkregen resultaten als uitgangspunt genomen. Uiteraard wordt ook gelijk goed nagedacht over het integraal ontwerp.

Gefaseerd ontwerpen.
Het proces van ontwerp verloopt gefaseerd. Stap voor stap komen we in goed overleg met de opdrachtgever van schets tot definitieve ontwerp.
Globaal zijn de volgende fasen te onderscheiden:

– Schetsen
– Principeprofielen
– Schetsontwerp
– Referentieontwerp
– Voorlopig ontwerp
– Definitief ontwerp

Projectburo B.V. gaat dus voor totaaloplossingen die een meerwaarde leveren aan de ruimte.

Meer informatie?

Ja, ik ga akkoord met de registratie van mijn gegevens om dit formulier te kunnen versturen