De meest voorkomende manieren om uw contract aan te besteden, zijn:

 1. openbare aanbesteding;
  deze wordt algemeen bekendgemaakt en iedereen kan een inschrijving doen.
 2. niet openbare aanbesteding;
  deze wordt aangekondigd, waarna partijen kunnen inschrijven, daarna volgt een selectie, waarbij minimaal 5 partijen geselecteerd worden. Deze partijen krijgen een uitnodiging en doen een inschrijving, waarna de opdracht gegund wordt.
 3. Onderhandse aanbesteding;
  hierbij is de inschrijving mogelijk op uitnodiging voor ten minste 2 en maximaal 5 genodigden.
 4. Enkelvoudige aanbesteding;
  in onderling overleg wordt overeenstemming bereikt over de prijs en de te leveren prestatie.

Om te voorkomen dat bij wijze van spreken iedere aannemer die werk zoekt zich aanmeldt, wordt vooraf duidelijk aangekondigd welke eisen aan de selectie worden gesteld evenals de gevraagde inspanning bij uitnodiging tot inschrijving. Dit betekent dat vroegtijdig in de werkwijze de aanbestedingsstrategie moet worden overeengekomen en zo mogelijk ook al een definitief inzicht moet ontstaan in de inschrijvingsvereisten en beoordelingscriteria om te komen tot een Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

De aanbestedingsstrategie van Projectburo B.V.
Samen met u stellen wij een selectieleidraad op, die een duidelijk beeld geeft van de opdracht en het traject van de aanbestedingsprocedure. De selectieleidraad beschrijft op welke wijze belangstellenden in aanmerking kunnen komen voor een uitnodiging tot inschrijving voor de opdracht en aan welke eisen zij moeten voldoen. Voorts wordt hierin vastgelegd op welke wijze de selectie plaatsvindt en het maximum aantal gegadigden dat wordt geselecteerd.

De geselecteerde belangstellenden ontvangen vervolgens een uitnodiging tot deelname aan de aanbestedingsprocedure. Zij ontvangen na bevestiging van deelname de inschrijvingsleidraad en de overige aanbestedingsdocumenten die zijn opgesteld. De inschrijvingsleidraad bevat informatie over het verloop van de aanbestedingsprocedure, de centrale eisen waaraan de (inhoud van de) inschrijving moet voldoen en de beoordelingsprocedure en -criteria.

Projectburo B.V. selecteert voor u de meest passende inschrijvingspartijen, op basis van de overeengekomen selectiecriteria en door middel van screening van referenties (in het verleden geleverde prestaties). Wij trechteren op objectieve wijze een omvangrijke hoeveelheid aan potentiële deelnemers) tot een van tevoren vastgelegd maximum.

Deze selectie van geïnteresseerden wordt vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure van uw project. Indien het aantal resterende geïnteresseerden het vastgelegde maximale aantal te selecteren partijen overschrijdt, dan worden de gegadigden geselecteerd met behulp van de in de aankondiging vermelde regels (bijvoorbeeld door middel van loting).

Meer informatie?

Ja, ik ga akkoord met de registratie van mijn gegevens om dit formulier te kunnen versturen