Werkvelden

De belangrijkste werkvelden zijn landschapsarchitectuur, stedenbouw, ruimtelijke ontwikkeling en het ontwerp en inpassing van bouw- en civieltechnische kunstwerken. Onze kracht is dat wij werken vanuit een civieltechnische achtergrond. Onze ontwerpen zijn technisch uitvoerbaar, maatvast en realiseerbaar.

Duurzaamheid

Een ontwerp reageert altijd op zijn specifieke context; landschap, bebouwing, infrastructuur, bodem, water en ecologie. Het zorgvuldig inspelen op deze context levert duurzame inpassingskwaliteit. Dit betekent dat een plan zich vanzelfsprekend voegt in zijn omgeving, met weinig kunstgrepen kan worden gerealiseerd en met weinig onderhoud in stand kan worden gehouden.

Naast duurzaamheid in materialen beschouwen wij ook duurzaamheid in vormgeving zoals dubbelgebruik, multifunctionaliteit en toekomstbestendig (bij veranderende demografie).

Samenwerking tussen disciplines

Ons team bestaat uit specialisten afkomstig uit diverse disciplines. Samen werken wij voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers. Door diversiteit in zowel het team als in opdrachtgevers, hebben wij een breed netwerk opgebouwd. Door continu in verbinding te staan met ons netwerk is er een natuurlijke collegialiteit ontstaan. Wij maken hierdoor veelvuldig gebruik van elkaars diensten en derhalve bieden wij onze diensten breed aan. Dit betekent dat wij maatwerk leveren. Wij zijn werkzaam binnen de:

  • Openbare ruimte
  • Stedenbouw
  • Terreinontwerp en landschapsarchitectuur
  • Structuur- en masterplannen
  • Beeldkwaliteitsplannen
  • Burgerparticipatie
  • Toerisme en recreatie
  • (Civiele) kunstwerken

Wij werken samen met adviesbureaus op gebied van onderzoeken, planologie, verkeerskunde, (bouw)recht, bouwmanagement, architectuur en civiele techniek. 

Werkwijze

Wij besteden veel aandacht aan het stroomlijnen van het planproces en de communicatieve kant van een project. Dit betekent o.a. het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden en het serieus onderkennen van hun rol als ervaringsdeskundige. Wij opereren vaak als intermediair tussen opdrachtgever en eindgebruiker. Hierbij spreken, schrijven en verbeelden wij in een heldere taal, zodat alle betrokkenen weten waar wij het over hebben. Door deze open en toegankelijke stijl van communiceren, verkleinen wij de afstand tussen opdrachtgever en eindgebruiker.

Succesvolle samenwerking

Burgers en bedrijven gaan steeds vaker meedenken over de inrichting van  hun directe leefomgeving. De beweegredenen zijn divers, vaak wordt er gehandeld vanuit duurzaamheidsperspectief, maatschappelijke betrokkenheid en verbinding. De initiatieven sluiten in veel gevallen aan bij het beleid van de lokale overheid of grondbezitter, toch is dit niet altijd het geval. Daarom wil de overheid ook steeds vaker burgerparticipatie stimuleren (participatietrajecten vanuit de omgevingswet).
Onze ervaring is dat diverse overheden wel trajecten met burgerparticipatie hebben doorlopen, maar niet tot het gewenste resultaat zijn gekomen. Ideeën zijn ideeën gebleven en weinig concreet geworden, met als gevolg dat de buitenruimte niet de inrichting heeft gekregen waar iedereen tevreden mee is.

Wij zien het als onze taak om initiatieven en ideeën een plaats te geven in de buitenruimte en het proces binnen de gestelde termijnen af te ronden. Wij zorgen dat initiatiefnemer en lokale overheid op één lijn komen en leveren advies bij mogelijke afwijkingen van beleid. Uw project wordt ons project en samen met u en de eindgebruikers werken wij naar de realisatie.

Onze opdrachtgevers zijn (semi)overheden, multinationals, woningstichtingen, natuurorganisaties, projectontwikkelaars, bouwmanagementbureaus, architectenbureaus, bouw- en wegenbouwbedrijven. Door deze diversiteit aan opdrachtgevers zijn wij in staat om ontbrekende kennis op een laagdrempelige wijze aan ons team toe te voegen.

Verbeelden

De vertaling van een plan in realistische  visualisaties, impressies en animaties is een belangrijk hulpmiddel om inzicht te geven in de concrete consequenties van een plan. “What you see is what you get”. Door deze manier van werken wordt de ruimtelijke impact van een plan direct zichtbaar. Door op verschillende manieren te verbeelden dragen wij bij aan de beeldvorming van de verschillende betrokken partijen. Hiermee proberen wij in een vroeg stadium te bouwen naar een ruimtelijke invulling welke op veel draagvlak kan rekenen. Wij maken (digitale)verbeeldingen die een project realiteitszin en beleving geven. Hierdoor krijgen uw eindgebruikers een idee van de toekomstige beleving van de openbare ruimte.

Onze visualisaties worden tot verschillende niveaus uitgewerkt. Afhankelijk van het doel en de doelgroep worden details wel of niet weergegeven. Samen bepalen wij hoe gedetailleerd de afbeelding wordt. Belangrijk blijft dat de doelgroep een goed beeld krijgt van de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast moet duidelijk zijn hoe de inrichting wordt vormgegeven.