Stedenbouwkundig plan Heumen Noord en West

Onze werkzaamheden

  • Procesbegeleiding: Grounds landschap en stedenbouw
  • Draagvlak bewoners: Grounds landschap en stedenbouw
  • Stedenbouwkundig ontwerp: Grounds landschap en stedenbouw
  • Procesmanagement: Projectburo B.V.
  • Civieltechnische uitwerking: Projectburo B.V.
  • Verkeerskundig plan: Projectburo B.V.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: KDO Ontwikkeling en gemeente Heumen
Belanghebbenden: Bewoners

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

Grounds en Projectburo B.V. hebben de integrale toekomstvisie voor de gemeente Heumen opgesteld. Één van de projecten die voortvloeit uit deze visie is de realisatie van 300 woningen ten noordwesten van de kern Heumen.

De geluidshinder van aangrenzende wegen, de aanwezigheid van de das en de gevoeligheid van de dorpsuitbreiding bij de bevolking vragen om een extra zorgvuldige aanpak bij het opstellen van het stedenbouwkundige plan.

Stedenbouwkundig uitbreidingsplan

Door de gevoeligheid van de dorpsuitbreiding bij de bevolking is een zorgvuldig communicatieproces tijdens het tot stand komen van het ontwerp een absolute vereiste. In samenwerking met de gemeente is gekozen voor een interactief planproces waarbij de bevolking nauw betrokken is bij de totstandkoming van het ontwerp.

Grounds heeft de kwaliteiten en kansen van het plangebied omgezet naar drie modellen. Middels deze modellenstudie kunnen ontwerpkeuzes op beeldende wijze aan bewoners duidelijk worden gemaakt. De complexe materie wordt bespreekbaar waardoor bewoners de kans hebben input te leveren voor het stedenbouwkundig programma en aan de basis te staan van het definitieve stedenbouwkundig ontwerp.

Bij de civieltechnische uitwerking van het stedenbouwkundig ontwerp is nauw samengewerkt met Projectburo B.V. De meermaals bewezen samenwerking voorkomt dat het ontwerp na uitvoering niet meer aansluit bij de verwachting van de bewoners. Resultaat: Een door de bewoners gedragen plan van goede technische kwaliteit.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans