Reconstructie Wilhelminadorp Best

Onze werkzaamheden

De onderstaande werkzaamheden zijn en worden verricht:

  • Diverse overleggen met bewonersgroepen.
  • Opstellen van het voorlopig ontwerp.
  • Opstellen van het definitief ontwerp.
  • Opstellen uitvoeringsplanning.
  • Directievoering en toezicht tijdens de uitvoering.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Best
Engineering: Projectburo B.V.
Inspraak: Bewonersoverleg Wilhelminadorp
Toezicht: Projectburo B.V.

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Inleiding

In het Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Best is aangegeven dat in het Wilhelminadorp sprake is van een achterstand in kwaliteit van de Openbare Ruimte. Een herinrichtingsplan, met grote inzet van o.a. het bewonersoverleg Wilhelminadorp en een dertigtal bewoners vertegenwoordigd in vier werkgroepen, is nader uitgewerkt en in oktober 2007 is een start gemaakt met de reconstructie van het Wilhelminadorp.

Het project

In verband met de vele overleggen en inspraakbijeenkomsten met bewonersgroepen is besloten om het werk, na een onderhandse aanbestedingsprocedure, te gunnen aan twee plaatselijke aannemers. Er is gewerkt met een bestek met open posten, omdat vooraf moeilijk in te schatten was wat de werkelijke hoeveelheden zouden worden. Dit had als oorzaak dat er vele overleggen met bewonersgroepen zouden volgen. Met de reconstructie van het Wilhelminadorp is een investering gemoeid van ca. twee en een half miljoen euro.
De reconstructie had betrekking tot het herinrichten van de straten, het vervangen van de hoofdriolering en huisaansluitingen en het vervangen van de groen- en speelvoorzieningen. Na een aanvullende opdracht zijn begin 2010 zijn de verschillende werkzaamheden afgerond.

Tijdens het voortraject is Projectburo B.V. betrokken geweest bij de overleggen met de bewoners. De wijk was opgedeeld in vier delen, waarbij per deel een aantal bewoners vertegenwoordigd waren in een projectgroep. De bewoners hadden hierin een ruime mate van inspraak en in goed overleg werden op basis van de wensen van de bewoners conceptontwerpen gemaakt. Vervolgens werden deze ontwerpen gepresenteerd aan alle bewoners van de desbetreffende straat. Hierna werden de definitieve uitvoeringstekeningen gemaakt en konden de werkzaamheden worden ingepland bij de aannemers.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans