Reconstructie Vogelweg

Onze werkzaamheden

  • Opstellen V&G-plan (Veiligheid & Gezondheid) ontwerpfase;
  • Bepalen EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving);
  • Uitwerken van concept DO (Definitief Ontwerp) naar Definitief Ontwerp;
  • Uitwerken van Definitief Ontwerp naar Besteksontwerp;
  • Opstellen RAW-bestek, incl. hoeveelheden bepalen;
  • Actualiseren SSK-raming (Standaard Systematiek voor Kostenramingen);
  • Opstellen directieraming (kostenraming);
  • Opstellen aanbestedingsdocumenten;
  • Opstellen Nota van inlichtingen;
  • Gunning.

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Engineering: Projectburo B.V.

Het project

De Vogelweg, gelegen tussen Almere en Lelystad, voldeed niet meer aan de veiligheidseisen en daarom is de Provincie Flevoland voornemens om in 2016 groot onderhoud te verrichten aan de Vogelweg tussen de toe- en afrit van de A27 en de kruising met de Reigerweg. Dit onderhoud bestaat met name uit het vervangen van de totale verhardingsconstructie en het reconstrueren van de kruispunten Wulpweg/Gruttoweg en Dodaarsweg/Duikerweg. Na deze werkzaamheden zal de Vogelweg veiliger zijn.

De kruispunten Wulpweg/Gruttoweg en Dodaarsweg/Duikerweg zullen ook veiliger worden. Door de nieuwe inrichting (met verkeersdrempels) zal het verkeer ter plaatse van de kruispunten gemiddeld minder snel rijden dan voorheen.

Projectburo B.V. is gevraagd om de laatste fases van het project uit te voeren. Dit betreft het uitwerken van het Definitief Ontwerp, de besteksfase en de prijs- en contractvormingsfase. Projectburo B.V. heeft het Definitief Ontwerp verder uitgewerkt naar een Besteksontwerp en het hierbij behorende bestek opgesteld. Verder is tijdens de DO-fase de SSK-raming geactualiseerd en tijdens de besteksfase een directieraming opgesteld. Vervolgens zijn de aanbestedingsdocumenten en Nota van Inlichtingen opgesteld. Tot slot is de gunning uitgevoerd.

Nieuwbouw woonwijk Casterhoven, Kesteren
NJO Marknesserweg