Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best

Onze werkzaamheden

Het verwezenlijken van diverse werkzaamheden van inventarisatie tot en met aanbesteding, waaronder:

  • Complete inventarisatie middels een bureauonderzoek en veldinspectie;
  • Het opstellen van het definitieve ontwerp van:
    -de rotonde (beton) op de kruising van de Ringweg en de Brem;
    -de reconstructie van de Tormentil;
    -het verbreden van het fietspad langs de Brem;
  • Het uitwerken van de bestekstekeningen;
  • Opstellen RAW-bestek, opstellen V&G-plan, directieraming, verzorgen inlichtingen en opstellen nota van inlichtingen.

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Best
Stakeholders: Philips, Wegener, DPD, Makro
Uitvoering: KWS Infra

Het project

Het industrieterrein Heide in de gemeente Best huisvest een aantal grootschalige bedrijven, waaronder Philips Medical Systems, Makro, Wegener en DPD. Op het industrieterrein Heide heeft in 2015 een opwaardering van de infrastructuur plaatsgevonden. Er is een nieuwe rotonde op de kruising van de Ringweg en de Brem aangelegd, de Tormentil wordt gereconstrueerd en het fietspad langs de Brem wordt verbreed en zal aanhaken op de Slowlane die langs het Beatrixkanaal komt te liggen.

De centrale toegangsweg (Ringweg, Brem) maakt deel uit van de hoofdwegenstructuur van Best. Het voorrangskruispunt Ringweg – Brem zorgt voor een slechtere doorstroming op de Brem.

Door realisatie van een rotonde op de kruising Ringweg-Brem, waar ook de Philips Healthcare Campus en De Gagel ontsloten worden, wordt de doorstroming op de Ringweg ter plaatse van de Brem en De Gagel verbeterd. Voor deze werkzaamheden is tevens subsidie beschikbaar gesteld door BOM en SRE/MRE.

Vanwege het vele vrachtverkeer is ervoor gekozen om de rotonde uit te voeren middels een ter plaatse gestorte betonverharding. Deze oplossing is duurzaam, comfortabel en onderhoudsarm.

Gelijk met de aanleg van de rotonde is ook de Tormentil gereconstrueerd. Door de aanwezigheid van o.a. Wegener en DPD, was een goede afstemming noodzakelijk om de overlast tot een minimum te beperken.

Tevens is er een nieuw twee richtingen fietspad aangelegd langs de Brem, die straks een directie aansluiting zal krijgen op de nog aan te leggen Slowlane langs het Beatrixkanaal.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door KWS Infra BV.

Aanleg 5 vispassages Baakse Beek
Effluentverbetering RWZI Garmerwolde