Quick-scan toekomstvisie binnenstad Kampen

Onze werkzaamheden

In opdracht van de firma Mateboer heeft Projectburo B.V. gekeken naar de engineering van de slibsanering in het project “Koggepoort”. Projectburo B.V. is op basis hiervan initator geweest inzake de planvorming en quick-scan naar de haalbaarheid van een integraal project om de Burgel te ontwikkelen tot recreatieve verbindingszone naast de realisatie van het project “Koggepoort”.

De quick-scan is als beleidsstuk in de Gemeenteraad van Kampen ingebracht. De besluitvorming rond deze quick-scan is nog niet bekend.

Betrokken partijen

Opdrachtgever Koggepoort: Gemeente Kampen
Projectontwikkelaar: Aannemingsmaatschappij Mate boer Kampen e.a.
Adviseur projectontwikkelaar: Projectburo B.V.

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

De gemeente Kampen streeft naar het behoud van het historisch karakter van Kampen als Hanzestad en daarnaast voert zij een beleid van duurzame locatieontwikkeling. Om hier invulling aan te geven is besloten de gedempte Oude Buitenhaven te herstellen. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven, waarbij het project ‘Koggepoort’ als winnaar is bestempeld. Er is echter meer mogelijk……

Koggepoort

Het project Koggepoort behelst het herinrichten en saneren van het havengebied en de direct aangrenzende omgeving. Naar aanleiding van het project Koggepoort is in beeld gebracht welke mogelijkheden er bestaan om huidige en toekomstige projecten duurzaam en integraal op te pakken. Op basis van de ontstane saneringsbehoefte is een quick-scan uitgevoerd naar de haalbaarheid van een integraal project voor vergroting en versterking van de recreatieve en economische functie van een groter deel van de historische binnenstad van Kampen. Sanering en ontwikkeling van de “Burgel”, tussen de Oude Buitenhaven en de IJssel ter hoogte van de De La Sablonierekade, als recreatieve verbindingszone. Een locatie waar zowel pleziervaart als winkelend publiek de ruimte heeft oftewel een plaats voor wonen, werken én recreëren. Hiermee krijgt de binnenstad van Kampen, naast een eervol herstel van de historische stadsgracht, een recreatieve en economische impuls.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans