Ophoging Heesterbuurt fase 2 Gouda

Onze werkzaamheden

De onderstaande werkzaamheden zijn en worden verricht:

  • Diverse overleggen met bewoners;
  • Opstellen van het ontwerp;
  • Verwerken van het ontwerp tot een bestek met een faseringsplan en diverse ramingen.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Gouda
Inspraak: Bewonersoverleg Heesterbuurt
Engineering: Projectburo B.V.
Opdrachtnemer: Wallaard B.V.

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Inleiding

De Heesterbuurt te Gouda bestaat uit een jaren 80 woonwijk met een tweetal flats, rijwoningen en vrijstaande woningen. Centraal in de wijk bevindt zich het winkelcentrum. De doorgaande busroute door de wijk zorgt voor de nodige drukte en verkeersbelasting in de straten. De gehele buitenruimte is door inklinking van de ondergrond gemiddeld 30 cm gezakt en dat zal moeten worden hersteld. Naast het ophogen van het maaiveld worden tevens alle toegepaste materialen vernieuwd.

Het project

De doelstelling van het project is het verhelpen van het achterstallig onderhoud aan de wegen, hoven en groenvoorziening door middel van het ophogen en herinrichten van het gebied. Het gebied, het westelijk deel van de Heesterbuurt in de wijk Bloemendaal, wordt begrensd door de Vuurdoornlaan, Weigelialaan, Groenhovenwegen en de Burgemeester van Reenensingel. De openbare ruimte van de Heesterbuurt bestaat in hoofdzaak uit doorgaande wegen, woonstraten met rijbanen en woonstraten die geheel of gedeeltelijk als voetgangersgebied zijn ingericht. Daarnaast zijn er parkeerhoven en een speelplek en is de Heesterbuurt voorzien van bijbehorende groenvoorzieningen.

Bij de herinrichting is rekening gehouden met de zorgen en wensen van de bewoners van de Heesterbuurt. Begin april 2009 zijn deze wensen geïnventariseerd door middel van een schriftelijke enquête. Op basis van de uitkomsten van de enquête is een clustering gemaakt van de meest benoemde knelpunten, te weten:

  • Wateroverlast;
  • Opdrukkende boomwortels;
  • Te hard rijden;
  • Onoverzichtelijkheid van kruisingen;
  • Verminderde toegankelijkheid voor minder validen.

Op basis van de uitkomsten van de enquête en de wensen van de gemeente is een voorlopig ontwerp en groenplan opgesteld, welke tijdens een bewonersavond zijn gepresenteerd. Na een inspraakperiode is het definitieve ontwerp uitgewerkt in technische bestekstekeningen en een bijbehorend bestek op basis van de RAW.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans