Ontwikkeling Keizershoeve 2 Ewijk

Onze werkzaamheden

  • Opstellen Stedenbouwkundig plan en Inrichtingsplan;
  • Opstellen Bestemmingsplan wijziging incl. procedure;
  • Uitvoeren diverse onderzoeken en metingen;
  • Opstellen presentatietekeningen, VO, DO, bestekstekeningen, bestek, SSK-ramingen;
  • Verkrijgen vergunningen;
  • Begeleiding aanbestedingsprocedure conform ARW2012

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: KDO Vastgoedontwikkeling
Engineering: Projectburo B.V.
Stakeholders: Gemeente Beuningen, Waterschap

Het project

De gemeente Beuningen is voornemens, tezamen met de ontwikkelende partij KlokOntwikkeling BV, een nieuw woongebied te ontwikkelen ten oosten van de kern Ewijk. Het betreft het gebied Keizershoeve II, dat de tweede fase vormt van het “Masterplan uitbreiding Ewijk”, waarin de toekomstige uitbreiding van Ewijk op hoofdlijnen wordt beschreven.

De stedenbouwkundige en landschappelijke structuur, die op hoofdlijnen is vastgelegd in het Masterplan Ewijk, is uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp. Keizershoeve II wordt ontwikkeld in de vorm van een nieuw lint, waaraan buurtjes liggen die ieder een eigen identiteit hebben. De onderscheiden buurtjes liggen min of meer los in het landschap en hebben een eigen beeldkwaliteit, die is vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan. Het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp is als uitgangspunt gebruikt voor de bestemmingsplanprocedure.

Om de ontwikkelende partij enige flexibiliteit te bieden in de huidige economische tijd is gekozen voor een globaal bestemmingsplan. Dit houdt in dat er niet gedetailleerd (op kavelniveau) is bestemd. Het voorontwerpbestemmingsplan is begin maart 2012 gepubliceerd en dient als basis voor het overleg conform het besluit ruimtelijke ordening.

Ten behoeve van de daadwerkelijke realisatie van de plannen, wordt het stedenbouwkundig ontwerp vertaald naar concrete ontwerp- en bestektekeningen voor het bouw- en woonrijpmaken.

NJO Marknesserweg
Engineering Marconistraat / Voltastraat - Gemeente Gouda