Toekomstvisie Gemeente Heumen

Onze werkzaamheden

Projectburo B.V. faciliteert in opdracht van de gemeente het hele traject van de toekomstvisie. Hiertoe behoren:

  • Procesbegeleiding tussen gemeente en bewoners.
  • Analyse en inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen.
  • Opstellen van ontwikkelingsscenario’s.
  • Een tweetal dorpsbijeenkomsten, waarbij door de bewoners van het dorp in werkgroepen aan de ideevorming van de toekomstvisie van het dorp wordt gewerkt.
  • Het opstellen van de toekomstvisie naar aanleiding van dorpsbijeenkomsten voor het college van B&W van de gemeente Heumen.
  • Dassenonderzoek en –verplaatsing in verband met woningbouw en de geluidwerende voorzieningen.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Heumen
Projectgroepen: Bewoners van het dorp Heumen
Procesmanagement: Projectburo B.V. en Grounds

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

Momenteel speelt er veel in en om de kern Heumen. De kern telt 1500 inwoners en de gemeente heeft de wens een kleine 300 extra woningen te bouwen. Het aantal inwoners zal aanzienlijk toenemen en het heeft ook gevolgen voor het teruglopende voorzieningenniveau in het dorp. Het is de bedoeling geluidwerende maatregelen te treffen die de overlast van de A73 en de N271 beperken. Daarnaast veroorzaakt sluipverkeer ook veel overlast.

Veranderingen

Bij al deze projecten zijn verschillende partijen betrokken, waardoor het niet overzichtelijk is wat de consequenties zullen zijn van al deze projecten wanneer ze in samenhang met elkaar worden gebracht.

Om de veranderingen van Heumen in kaart te brengen en om ontwikkelingen en initiatieven van uiteenlopende aard een gewenste richting op te laten gaan, is het opstellen van een document met daarin uitspraken over de toekomst van groot belang. De gemeente hecht groot belang aan de inspraak van haar inwoners. Het document – de toekomstvisie – geeft de door bewoners gewenste ontwikkelingsrichting van het dorp weer.

De toekomstvisie biedt uitgangspunten voor de verschillende initiatieven en projecten in en om de kern Heumen, waarbij het over meer dan alleen woninguitbreidingen gaat.

Projectburo B.V. heeft in samenwerking met Grounds landschap stedenbouw de bewoners begeleidt en het document opgesteld. Bij de verdere ontwikkelingen door de gemeente op basis van de visie zal een dorpsplatform worden gevormd. Dit dorpsplatform zal als vertegenwoordiging van de Heumenaren fungeren.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans