Landherinrichting Oude IJssel Doesburg tot Gendringen

Onze werkzaamheden:

 • Onderzoek:
  Onderzoek, inventarisatie bestaande situatie en visuele asfaltinspectie en rapportage, aanvragen watervergunning.
 • Voorlopig ontwerp:
  Opstellen VO t.b.v. de reconstructie werkzaamheden.
  Opstellen VO t.b.v. onderhoudswerkzaamheden asfalt.
 • Definitief ontwerp:
  Opstellen DO en raming t.b.v. de reconstructie werkzaamheden.
  Opstellen DO en raming t.b.v. onderhoudswerkzaamheden asfalt.
 • Bestek:
  Opstellen bestekstekeningen, opstellen RAW-bestek, opstellen OMOP bestek, opstellen V&G-plan, directieraming, verzorgen inlichtingen en opstellen nota van inlichtingen, toetsen inschrijvingen en opstellen gunningsadvies, toetsing V&G-plan aannemer.

Betrokken partijen

Gedelegeerd opdrachtgever: 
Waterschap Rijn en IJssel
Opdrachtgever en ontgrondingsvergunning:
Provincie Gelderland
Bestemmingsplanwijziging en vergunningen: 
Gemeente Oude IJsselstreek
Engineering, contract opstellen & contractbeheersing tijdens realisatie:
Projectburo B.V.

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

De Oude IJssel met een lengte van 82 km is een zijrivier van de rivier de IJssel. De Oude IJssel begint in Raesfeld Duitsland en loopt via de gemeenten Oude IJsselstreek, Doetinchem en Bronckhorst bij Doesburg de IJssel in. De rivier en enkele zijtakken zijn ingericht als Ecologische Verbindingszone.

Na inrichting voldoet het watersysteem aan de kaders gesteld in EVZ model Winde en Rietzanger. Een aantal terreinen gelegen direct grenzend aan de Oude IJssel zijn heringericht met omvorming van landbouwkundig gebruik naar natuur, in combinatie met waterberging. Ten behoeve van de in- en uitlaat van het bergingswater zijn overlaatconstructies uitgevoerd. De stuw in de Kleefse Graaf, ter hoogte van de uitmonding in de Oude IJssel, is vispasseerbaar gemaakt d.m.v. cascades. Bovendien ligt er een goede recreatieve fietsverbinding van Doesburg, via Doetinchem naar Duitsland met daarin opgenomen diverse verkeersbruggen en fiets-/voetgangersbruggen.

Werkzaamheden

Ten behoeve van de engineering van het werk zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, zoals (water)bodemonderzoeken, OCE, Flora- en Fauna onderzoeken, archeologie, geotechnische onderzoeken en terreininventarisaties. In verschillende stadia van de engineeringsfase hebben overleggen plaats gevonden met nutsbedrijven, bevoegd gezag (gemeenten, provincie, recreatieschappen, natuurmonumenten) en omwonenden/belanghebbenden (perceelseigenaren). Concept ontwerpen zijn gepresenteerd in inloopmiddagen en –avonden.

Met de verkregen informatie is een VO, DO en een uitvoeringsontwerp opgemaakt.

Constructieve berekeningen zijn uitgevoerd en funderingsadviezen zijn opgesteld. Alle benodigde vergunningen (ontgrondingen, Wabo en Waterwet) zijn aangevraagd en verkregen. Tevens zijn wijzigingsplannen opgesteld en bestemmingsplanwijzigingen aangevraagd en verkregen.

In verschillende stadia zijn SSK-ramingen gemaakt om inzicht te verkrijgen in het totale benodigde projectbudget.

Vervolgens is hierbij een bestek opgesteld conform de RAW-systematiek. Zowel van het DO als van het bestek zijn ramingen gemaakt.

Bij het ontwerp is sterk gekeken naar de beheers- en onderhoudsaspecten voor de komende 20 jaar. Bij het geheel is een Beheer en Onderhoudsplan gemaakt met een daarbij horende kostenraming per jaar en over een periode van 20 jaren.

In het beheer- en onderhoudsplan zijn de volgende onderwerpen beschreven:

 • Op welke wijze en volgens welke planning de waterloop, vispassage en de stapstenen moeten worden geschoond en onderhouden; Op welke wijze en met welke interval de (opgaande) beplanting/vegetatie op de oever(s) moet worden onderhouden;
 • Op welke wijze en met welke interval de doorstroming van de watergangen, het behoud van ecologische en landschappelijke kwaliteit en de vereisten uit de Gedragscode Flora en Faunawet worden behouden;
 • Op welke wijze en met welke interval de constructies en kunstwerken dienen te worden beheerd en onderhouden;
 • Een cyclus voor een periode van 20 jaar (rekening houdend met het verschil in beheer in de loop van deze periode);
Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans