Herinrichting Groenmarkt – Marspoortstraat Zutphen

Onze werkzaamheden

 • Inventarisatie en onderzoeken
  GBKN-LKI, Klic-melding, inmeting, milieukundig bodemonderzoek.
 • Overleggen netbeheerders t.b.v. verleggingen kabels en leidingen;
 • Advisering contractkeuze en inkoop natuursteen;
 • Risicosessie;
 • Opstellen Definitief Ontwerp;
 • Huiskamergesprekken met de omgeving
 • Afstemming met huldiensten;
 • Opstellen Bereikbaarheid-, Leefbaarheid-, Veiligheid- en Communicatieplan (BLVC-plan);
 • Het opstellen van het bestek en tekeningen;
 • Verzorgen van de complete aanbestedingsprocedure
 • Opstellen ramingen (DO- & directieraming);
 • Overleggen met Opdrachtgever en Stakeholders.

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Zutphen
Engineering: Projectburo B.V.
Architect: Hosper
Uitvoering: TWW

Het project

Door ingrepen in infrastructuur en parkeren heeft de IJsselkade een rommelige uitstraling gekregen en levert bovendien onveilige verkeerssituaties op. Om dit te verbeteren heeft de gemeente Zutphen een stedenbouwkundige ambitie gemaakt om de IJsselkade om te toveren tot een langgerekt, stedelijk rivierpark. Om de IJsselkade te laten aansluiten bij de historische binnenstad van Zutphen, zijn ook de Marspoortstraat en de Groenmarkt opgenomen in de plannen.

Projectburo B.V. is door de gemeente Zutphen aangesteld om zwel de contractdocumenten op te stellen als de aanbestedingsbegeleiding te verzorgen op basis van een UAV-gc contract.  Tijdens het project is op basis van diverse overleggen een RAW contract beter passend gebleken. Projectburo B.V. heeft hierna het Stedenbouwkundig Ontwerp uitgewerkt tot Definitief Ontwerp en daarna de contractdocumenten opgesteld. In vervolg hierop is de aanbestedingsprocedure begeleid.

Ontwerpeisen, Risicosessie & contractkeuze
Op basis van meerdere multidisciplinaire overleggen is een beeld gevormd van de wensen en eisen van de gemeente Zutphen. Projectburo B.V. heeft de uitkomsten geanalyseerd en een Risicosessie gehouden. Op basis hiervan is gebleken dat een RAW contract het best passend is vanwege met name het gewenste uitwerkingsniveau binnen de gemeente.

Top risico’s: Schade aan omgeving, Omgevingsmanagement, verlegging kabels & leidingen.

BLVC
Tijdens de (risico) sessies is naar voren gekomen dat omgevingsmanagement een belangrijk onderdeel is tijdens de uitvoering. Door dit in de voorbereiding al vroeg op te pakken en duidelijk neer te zetten richting alle partijen, waaronder omgeving, inschrijvende aannemers en de interne gemeentelijke organisatie, verwacht de gemeente draagvlak voor begrip voor hinder tijdens de uitvoering. Projectburo B.V. heeft daarom voorgesteld een BLVC-plan op te stellen. Hierin worden de eisen opgenomen van alle stakeholders met betrekking tot Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

Door het opstellen van het document worden alle partijen gedwongen, ruim voor het opstellen van de contractdocumenten en de aanbesteding, na te denken over wat men minimaal nodig acht, wat men belangrijk vindt en welke onderdelen aan de markt overgelaten kunnen/dienen te worden.

Ontwerp & Opstellen contract
Projectburo B.V. heeft het ontwerp van de architect uitgewerkt tot civieltechnisch Definitief Ontwerp. Na de interne beoordeling zijn de tekeningen uitgewerkt tot bestekstekeningen en bestek.

Aanbestedingsbegeleiding
Na afronding van de besteksfase is het bestek via een Meervoudig Onderhandse Aanbesteding op basis van laagste prijs verzonden aan de geselecteerde aannemers. Projectburo B.V. heeft de Nota van Inlichtingen verzorgt en de Inschrijvingen gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Op basis hiervan is aan de gemeente Zutphen een gunningsadvies uitgebracht.

De civiele werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

 • Aanpassen kabels en leidingen;
 • Gedeeltelijk vervangen hoofdriool;
 • Vervangen huisaansluitingen;
 • Aanbrengen puinfunderingen;
 • Bewerken bestaande historische natuursteen verhardingen;
 • Aanbrengen nieuwe natuursteen verhardingen;
 • Aanplant nieuwe bomen met ondergrondse voorzieningen;
 • Herstel diverse monumenten;
 • Aanbrengen water en elektra voorzieningen voor weekmarkt;
 • nieuwe openbare verlichting;
 • nieuwe bebording & bewegwijzering;
 • aanleg steiger.
Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans