Ecologische verbindingszone Groenlose Slinge

Onze werkzaamheden

 • bijhouden van dagboeken / planning
 • bepalen en vaststellen van hoeveelheden
 • bijwonen van stop- en bijwoonmomenten
 • uitvoeren van overige (kwaliteits)toetsingen
 • Financiële afwikkeling (termijnen, beoordeling meer-/minderwerk
 • Technische Opname t.b.v. de oplevering een proces-verbaal van opneming
 • Toezien op een correcte afwikkeling van restpunten tijdens onderhoudsperiode
 • Controle van te leveren documentatie / opleveringsdossier (o.a. revisietekeningen, certificaten, meldingen
 • Archeologische begeleiding
 • Afstemming met aanwonenden, agrariërs, bedrijven
 • Aanvraag aanvullende vergunningen
 • Afstemming met bevoegd gezag, gemeente Berkelland, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn & IJssel
 • Opstellen presentatietekening voor opening Jan Ribberspad

Onze contactpersoon

Projectlocatie

Betrokken partijen

Opdrachtgever waterbeheersende maatregelen: Waterschap Rijn en IJssel
Opdrachtgever recreatieve voorzieningen: gemeente Berkelland & Bureau Achterhoek Toerisme
Engineering: Projectburo B.V.
Directievoering en toezicht: Projectburo B.V.
Uitvoering: Baks Loon- en Grondverzetbedrijf BV
Bevoegd gezag, gemeente Berkelland, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Waterschap Rijn & IJssel
Grondeigenaren: Staatsbosbeheer, aanwonenden, agrariërs, rentmeester, landgoedeigenaren, bedrijven

Het project

Het Waterschap Rijn en IJssel realiseert met dit project de laatste fase voor de aanleg van de ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Groenlose Slinge. Dit zijn bovendien maatregelen ter voorkoming van waterschade bovenstrooms langs de Elsbeek en de Meibeek.

Projectburo B.V. heeft directie gevoerd en toezicht gehouden op de realisatie van:

 • 7 ha herinrichting van agrarisch naar natuur;
 • 2 km beekherstel;
 • herstelwerkzaamheden meander Lebbenbrugge;
 • werkzaamheden aan de kade langs de Meibeek;
 • aanleg van WACO duiker in de Meibeek.

Het volgende is hiermee bereikt:

 • De natte natuur langs de Groenlose Slinge is versterkt;
 • Door plaatselijke kadeverlegging van de Groenlose Slinge is meer ruimte gegeven bij piekafvoeren en daarmee is de robuustheid van het watersysteem vergroot;
 • De landschappelijke inpassing van de Groenlose Slinge is verbeterd;
 • De inundatieproblematiek rondom de Lebbenbrugge en Meibeek is opgelost.

Aanvullend op de waterbeheersende maatregelen zijn diverse recreatieve voorzieningen aangelegd welke gefinancierd zijn door de gemeente Berkelland & Bureau Achterhoek Toerisme:

 • Aanleg betonnen fietspaden over onderhoudspaden en kades;
 • Aanleg fietspaden van halfverharding door bospercelen;
 • Aanleg wandelpaden langs Groenlose Slinge;
 • Aanleg paardenvoorde door Groenlose Slinge;
 • Aanleg voetveer over Groenlose Slinge.
Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans