Inrichting Boxtelseweg Vught

Onze werkzaamheden

  • Het naverkennen van de bestaande situatie.
  • Het maken van diverse schetsontwerpen met ramingen.
  • Het verwerken van de KLIC-melding.
  • Opstellen van het definitief ontwerp.
  • Het verzorgen van de communicatie  en afstemming met alle belanghebbenden.
  • Opstellen van het RAW bestek.
  • Ondersteuning aanbestedingsprocedure.

Betrokken partijen

Opdrachtgever: Gemeente Vught / Gemeente Boxtel
Engineering: Projectburo B.V.
Derden: Nutsbedrijven

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Het project

Door de toename van het verkeer zijn er problemen ontstaan op de westelijke parallelweg A2. Tijdens spitstijden en bij files op de A2 is er een flinke toename van gemotoriseerd verkeer op de parallelweg. Bovendien wordt er met grote regelmaat te hard gereden op de parallelweg. Beide punten veroorzaken overlast voor de aanwonenden en het vele fietsverkeer dat van deze weg gebruik maakt.

De parallelweg bevindt zich op grondgebied van drie gemeenten, Vught, Boxtel en Haaren. Het project is dan ook integraal met deze gemeenten opgepakt.

Er zijn schetsontwerpen en begrotingen gemaakt voor het aanleggen van vrijliggende fietspaden langs de gehele Boxtelseweg en Hall. Vanwege de beperkte ruimte op diverse locaties op het tracé en de daarbij komende hoge kosten is besloten om te kiezen voor een duurzaam veilige inrichting met fietssuggestiestroken. Op een achttal plaatsen zijn wegversmallingen met drempels aangebracht, waarbij op één locatie verkeerslichten zijn aangebracht met een doseerfunctie, om het vele sluipverkeer tegen te gaan.

Het kruispunt met de Haldersebaan zal een reconstructie ondergaan. De suggestiestroken zullen hier ook worden aangebracht.  Door het aanpassen van de bestaande middengeleiders en het aanbrengen van nieuwe middengeleiders moet worden voorkomen dat het verkeer hier, tegen de regels in, kan afslaan.

Tevens is in dit project het aanbrengen van fietssuggestiestroken in de Taalstraat opgenomen.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans