Asfaltonderhoud en reconstructies Vught

Onze werkzaamheden

 • Onderzoek:
  Onderzoek, inventarisatie bestaande situatie en visuele asfaltinspectie en rapportage, aanvragen watervergunning.
 • Voorlopig ontwerp:
  Opstellen VO t.b.v. de reconstructie werkzaamheden.
  Opstellen VO t.b.v. onderhoudswerkzaamheden asfalt.
  Opstellen DO en raming t.b.v. onderhoudswerkzaamheden asfalt.
 • Definitief ontwerp:
  Opstellen DO en raming t.b.v. de reconstructie werkzaamheden.
 • Bestek:
  Opstellen bestekstekeningen, opstellen RAW-bestek, opstellen OMOP bestek, opstellen V&G-plan, directieraming, verzorgen inlichtingen en opstellen nota van inlichtingen, toetsen inschrijvingen en opstellen gunningsadvies, toetsing V&G-plan aannemer.

Betrokken partijen

Gemeente Vught
Projectburo B.V.

Projectlocatie

Onze contactpersoon

Asfaltonderhoud 2012-2013 en reconstructies Vught

Voor een tiental wegen in het buitengebied van de gemeente Vught waren onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk voor de asfaltwegen. Tevens wenste de gemeente op een aantal wegen reconstructies uit te voeren om de verkeerssituatie te optimaliseren.

Het project

Voor het project zijn een tweetal complete bestekken met tekeningen opgesteld. Voor het asfaltonderhoud is gekozen voor een OMOP bestek en voor de reconstructies (verkeersremmende maatregelen) voor een traditioneel RAW-bestek.

Een OMOP bestek is een Overeenkomst Met Open Posten. Een dergelijk bestek is inhoudelijk gelijk aan een RAW- bestek met dien verstande dat hoeveelheden niet van te voren worden bepaald. Omdat bij onderhoud,- en reparatiewerkzaamheden  het heel moeilijk vooraf te bepalen is wat de hoeveelheden zijn is het OMOP bij het CROW ontwikkeld.

Het bestek bevat een zogenaamde ‘staat van fictieve hoeveelheden’. Projectburo BV heeft op basis van de veldinspectie en een KOAC rapport de fictieve hoeveelheden vastgesteld en verstrekt aan de inschrijvers. De inschrijvers hebben zo de eenheidsprijzen (vaste prijzen) kunnen bepalen. Na gunning heeft de fictieve lijst met hoeveelheden geen waarde meer.

Tijdens de uitvoering worden de hoeveelheden voorafgaand aan de werkzaamheden met de opdrachtgever vastgesteld, waarna de aannemer een deelopdracht krijgt binnen de kaders van de UAV.

Reconstructie industrieterrein Heide gemeente Best
Van Krimp naar Kans